Lau-slægten (under opbygning).
Orientering !

Da jeg nu har megen tid til min rådighed, har jeg givet mig i kast med lidt slægtsforskning. Jeg prøver herunder at give lidt "liv" til slægten Lau.
Med stor sandsynlighed er navnet LAU tidligere blevet stavet LOW - LOV- LOU og andre variationer. Dette og andre data vil blive lagt ind på siden, efterhånden som det bliver afklaret.

Projekt Slægtsforskning startede ved, at min søn, Dennis Rickert Lau, fik overdraget alle mine fotos fra "gamle dage". Han har via forskellige kilder ført slægten tilbage til midt i det 16. århundrede. Dette arbejde, som han skal have megen ros for, har jeg nu sat på skrift i det efterfølgende, jeg har jo tiden til det.

 Mine kilder i det efterfølgende arbejde er:
"Min Bornholmske Slægt" af Bent Andersen (Ibaros). (BA). (Vi har fælles aner. BAs 6xtip- er identisk med min 5xtip oldefar.)
"Danish and Swiss Genealogy" af Norman Lee Madsen. (NLM).
(Igen fælles aner, NLMs 7xtip- er identisk med min 6xtip oldefar og vi følges ad frem til min 3xtip oldefar.)
"Slægten Low-Lov-Lou" af Elsa Lau. (EL)
Desuden har mit medlemsskab af "Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening" været en hjælp. (BSLF).
Også Mogens Lau, Gudhjem, har bidraget især med den yngre del af slægten fra Bornholm. (ML)
Torben Lau, Rønne og Tage Lau, nu i Århus, har også bidraget med den yngre del af slægten. Disse 3 Lau'er er mine "langt ude fætre". Vores bedstefædre var brødre.
Tage Lau (TL), min onkel, har i mange år arbejdet på projektet. Jeg har nu, flere år efter hans død, fået overdraget hans arbejde, og vil gøre brug af hans indsats. I sit arbejde bruger TL konsekvent slægtsnavnet Lau, jeg vil bruge den originale (datidens) stavemåde, Low, Lov, Lou o.s.v.
En ny kontakt (NN) har forsynet mig med helt nye oplysninger. Disse oplysninger bliver lagt ind med NN som kilde.

Jeg har nu oprettet en ny hjemmeside, som kun omhandler slægten. Adressen er:
http://www.lau-slægten.dk/lau1 eller /lau2  

Ps:
(Personer markeret med rødt er, i forhold til mig, den lige linie i slægten).  
 

Aakirke i Aakirkeby.

Billedet forestiller Aakirke, som den ser ud i dag.
 
Her er de fleste af børnene i den ældre bornholmske del af Lau-slægten døbt.
Det er Bornholms største kirke. Den blev påbegyndt i midten ad 1100-tallet. Det enorme tårn var ikke så stort i starten, men blev udvidet og indrettet som forsvarstårn ca. år 1200.
Altertavlen, alterbordet og prædikestolen, alt i høj-renæssance, er skåret af billedskærer Jacob Kremberg fra Skåne i Sverige. (Se også fanen Billedskærer Lau ? MRL)
Over en lybsk høvedsmand på øen 1556-73, Schweder Kettingk, har kirken en gravsten med figurer af ham og hans 2 hustruer.
I våbenhuset står 2 runesten.Kilde: EL

 

 

Min Tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldefar

Hans Low (1.)
  f. cirka 1600 - d. ca. 1647
  Hans Low's fødested og forældre kendes ikke. Han er muligvis af tysk afstamning, da der i sønderjylland også kendes en LAU-familie. Måske fra lübeckerne, som hærgede Bornholm ved plyndringstogt i 1510 og kom igen i 1522 og indtog Hammershus. Frederik den 1., konge af Danmark  1523 - 1533, bortforlenede (-forpagtede) Bornholm til Lübeck på 50 år fra 1525 til 1575, men han beholdt dog overhøjheden på øen, så han kunne holde en dommer og en foged.
 
  Hans Low er fra 1625 ejer af og bor på 34.slg Lauegaard.

  Gift 1635 med:
Karen Hansdatter
  f. cirka 1610 - d. 1654
  Hendes oprindelse kendes heller ikke. Der findes mange med dette navn.
  De får 3 børn:
Peder Low
Poul Low
Hans Low (2.)

  Da Hans Low (1.) dør,sandsynligvis i 1647,  indgår Karen Hansdatter nyt ægteskab 6. januar 1649 med Jep Aristsen i Aakirke i Aakirkeby.
 

Kilde: BA, NLM og EL.  Karen Hansdatter.

Karen Hans Lov
(Karen Hansdatter)

   f. cirka 1610 - d. 1654

  Gift 2. gang 6. januar 1649 med
Jep Aristsen
  3 børn
  1650 Poul Ibsen
  1651 Christina Ibsdatter
  1653 Mons Ibsen

Karen dør sandsynligvis af pesten, som hærgede Bornholm fra august 1653 til december 1654. I Aaker sogn dør alene 557 af pesten.

Kilde: BA og EL 

Peder Low.
Billedet er et gammelt rids over Aaker sogn.

Peder Low
  f. 1637 i Aaker sogn
  d. 1721 i Østermarie sogn
 
Peder Low overtog i 1680 27. selvejergård Lauegård i Øster Marie sogn.
I 1684 overtog han 23. selvejergård Lundegård (tidligere Louegaard) i samme sogn.
(Der er flere Lauegård på Bornholm, men kun en 34.slg Lauegård.)
 
 
Gift 1669 med
Boel Mogensdatter
  f. 1640, d. 1720
Boel Mogensdatter er datter af Mogens Hansen og Boel Pedersdatter, 17.slg. Randkløvegaard og 73.slg. Kirkebygaard i Øster Marie. I et tidligere ægteskab med Michel Nielsen har hun 2 døtre Dorthe og Kirsten Michelsdatter. 
"Boldild (Boel) Peder Lows begraven 28. dec. 1720 i Øster Marie sogn, 80 Aar ringere 7 uger og 4 dage" = 80 år på nær 7 uger og 4 dage.
 
Børn:
Hans Pedersen Low,  f. ca. 1670, d. 1748

Karen Pedersdatter,  f. ml. 1671-1681, d. 1741 
Michel Pedersen Low, f. 1682, d. 1756.

Alle børn og deres moder fødes og dør i Øster Marie sogn.

Kilde: EL og BA  

Børn af Peder Low og Boel Mogensdatter.

Herefter følger beskrivelse af børn efter Peder Low og Boel Mogensdatter

Hans Pedersen Low

Hans Pedersen Low.
   Må være født ca. 1670. Dåb ikke fundet, da kirkebogen for Øster Marie først begynder 1686.
  Begravet i Øster Marie sogn 4 juni 1748, 78 år gammel.
  Trolovet i  Øster Marie sogn 26. marts 1706 med
Ane Søfrensdatter, viet 20. oktober 1706
 
Hans Pedersen Low og Ane Søfrensdatter boede på 20.slg. Ypnastadgaard (Lindholmsgaard i Øster Marie.
Ane (Anne) Søfrensdatter (Sørensdatter)
 
f. ca. 1682 i Øster Marie sogn.
 d. 1750
  Hun er datter af Søfren (Søren) Lauritzen, præst i Rønne, født 1646 og Anna Sophie Jensdatter Kofoed, født i Øster Marie i 1650erne. Anna Sophie er datter af kaptajn Jens Pedersen Kofoed - den såkaldte "Bornholms Befrier" og hans første hustru, Margrethe Zandersdatter Lesler, 5. & 15. vdg. Maglegaard i Øster Marie. (Bornholmske Samlinger bind 38, side 95.)
Begravet i Øster Marie sogn 12. august 1750: Ane, salig Hans Lows hustru.
  4 børn efter Ane og Hans kendes.Kilde: EL
 

Karen Pedersdatter Low

Karen Pedersdatter Low
  Dåb ikke fundet, men hun må være født ml. 1671 og 1681.
  Begravet 10. juli 1741. Der blev prædiet over Karen Peder Hops.
  Hendes alder ved død ikke opgivet.
  Viet 1. gang til
Jens Olufsen Munch
  Født i Boelcher ogn ca. 1648. Han er antagelig søn af Oluf Munch og Seigne Hansdatter fra 30.slg. Store Engegaard.
  Jens Olufsen var tidligere gift med Kirstine Castingsdatter ( eller Carstensdatter), der dør i 1696. Hun er i øvrigt mor til den Michel Nielsen, som Boel Mogensdatter, -Karen Pedersdatter Lows mor-,først bliver gift med.
  Der er et skifte efter Kirstine Carstensdatter: BLS 1694-99 25. maj 1696.
  Jens Munch er begravet i Øster Marie sogn 23. januar 1713, 64 år gl.
  Han boede med begge sine hustruer på 37.slg. Hoppegaard i Øster Marie sogn.
  På Rigsarkivet i København findes et testamentebrev: 
  Danske Cancelli D 18 -Sj. Reg.nr. 255 side 678, dateret 4. nev. 1712 med bl.a. følgende indhold:
  "Udi den hellig Trefoldigheds nafn hafer vi undertegnede Jens Olufsen Munch, barnefød i Bolsker sogn og Karen Pedersdatter Low, barnefød i Øster Marie - begge boende på den 37.slg Hoppegaard i Øster Marie indgaaet og undertegnet udi vort kiærlige og velfornøjede Ægteskab, vi lever tilsammen efter Guds Willie uden børn og livsarvinger ....... foranledige at den af os længstlevende kand blive forsørget af de ringe midler, Gud i sin velsignelse os beskænkt haver, beslutter den ene til at være den andens arving, naar den udødelige Gud en af os ved døden bortkalder. Da skal den af os overlevende beholde Wor ringe gaard, Wi bebor med dets tilliggende samt fælles boe og formue".
Det fremgår endvidere, at dersom den længstlevende kommer i ægteskab påny, skal denne være pligtig at give den afdødes arvinger "Tresindstyve Slettedaler og til Øster Maries Fattige Lemmer ti Slettedaler" uden videre registrering eller skifte.
  Ingen børn i dette ægteskab.
Karen Low bliver viet 2. gang allerede den 27. august 1713 i Øster Marie sogn til
Peder Michelsen Hopp
Han er født i Ibsker sogn ca. 1678 som søn af Michel Hopp (død 1708) og Anna Madtzdatter (1654-1746), 36.slg. Timannegaard i Ibsker sogn.
Han er begravet i Øster Marie sogn 11. marts 1756, 78 år gammel.
Også mellem Peder Michelsen Hopp og Karen Pedersdatter Low har der været oprettet et testamentebrev, som opbevares på Rigsarkivet i København: Danske cancelli-protokol 1722-1724-side 202. Også her skal i tilfælde af nyt ægteskab ved den ene ægtefælles død, tilfalde arvingerne et beløb. Endvidere 6 slettedaler til Øster Marie sogns "fattige lemmer".
Peder Michelsen Hopp gifter sig igen 5. juli 1743 med Karen Hansdatter. Han bliver atter enkemand, idet Karen Hansdatter bliver begravet 21. juni 1754, 39 år og 10 måneder gammel.
Peder Hopp indgår et tredie ægteskab med Margrethe Benedicte Jochumsdatter Thiesen, datter af købmand Jochum Thiesen i Svaneke. Denne hustru overlever ham, idet han bliver begravet i Øster Marie sogn den 11. marts 1756. Af skiftet efter ham (BLS 12. april 1756, side 441), fremgår det, at hans hustru var frugtsommelig.

 

Michel Pedersen Low.

Michel Pedersen Low
   Ifølge Kures Bornholmske Gaarde, er han født 1682 i Øster Marie sogn.
  Begravet, ligeledes i Øster Marie sogn, den 21. januar 1756, hen i mod 74 år gammel. 
  Gift med Kirsten Margrethe Jørgensdatter. Datoen er ikke fundet, men vielsen har sandsynligvis fundet sted i Bolsker (Bodilsker?) sogn, hvor brudens forældre bor.
Kirsten Margrethe Jørgensdatter.
  Født ca. 1699 antagelig i Bolsker sogn som datter af Jørgen Madsen og Bente Larsdatter fra 3.slg. Store Hallegaard i Bolsker.
  Begravet i Øster Marie sogn 28. dec. 1756: Michel Lows enke Kirsten Margrethe, 57 år gammel.
  Ægteparret boede på 32.slg. Lundegaard (tidligere Lauegaard) i Øster Marie.
  De oprettede også et testamentebrev, som findes på Rigsarkivet i København: "Danske Kancelli D18Sj. Reg. 1741-1743 - side 554 og 263". Af dette fremgår bl.a. at de " lever Gud ske Lov udi et fornøjeligt Ægteskab tilsammen og er af Gud velsignet med en søn, som ogsaa war  livsarving. Derfor vi betænkt haver......hvorledes den af os længstlevende ved Guds Velsignelse ....kand blive forsynet, naar nogen af os ved Døden bliver bortkaldt. Skulde ogsaa vores søn, som nu er paa 21. aar.......o.s.v."
Dateret 9. marts 1742.
Derefter følger en specifikation af, hvem der skal arve, bl.a. er sognets fattige betænkt.
  ét barn kendes:
Poul Michelsen Low
  Døbt i Øster Marie sogn 10. søndag efter Trinitatis 1721:
"Baaren af min kjæreste (præstens hustru). Captain Claus Koefoed, Hans Low, Peder Hop og Boel Josephsdatter ware faddere".
  "15. (?) søndag p. Trin. gick Michel Lows quinde i Kirche".
  Det har ikke været muligt at finde noget yderligere om Poul Michelsen Low.
  Ifølge ovennævnte testamente nævner forældrene, at de har en søn på 21 år, men ved deres død i 1756, fremgår det af skiftet, at de er barnløse. Poul Low må således være død i tidsrummet 1742 til 1756. Det har dog ikke været muligt at finde noget om tidspunktet for dødsfaldet i denne periode.


Kilde: EL

  
 

Min Tip-tip-tip-tip-tip-oldefar
Billedet af Lauegård er taget uge 20 2007.

Hans Low (2)
  f. cirka 1640 - 
 d. 20. oktober 1692 på Lauegaard, 51 år
  Lieutenant (løjtnant) ved Bornholms Værn.
  Fra 1687 til 1692 Sandemand.

  Gift 23. november 1673  i Poulsker sogn med 
Kirstine Hansdatter
   f. cirka 1650 på Kyllingegaard, Bodilsker
   d. cirka 1727 på Bornholm.
   
  
 
De får 10 børn
Karen Hansdatter Low
  f. 1674, d. 1711 
Elisabeth Hansdatter Low
  f. 1674, d. 1726
Dødfødt barn, køn ikke nævnt
  f. 1677
Hans Hansen Low
  f. 1678, d. 1697
Christine Hansdatter Lou
  f. 1680, d. 1727
Jens Hansen Low
  f. 1682, d. 1695 
Poul Hansen Lou
  f. 1685, d. 1757
Utidigt født drengebarn, dødfødt
 
f. 1687
Ellen Hansdatter Low
  f. 1688, d. 1763
Peder Hansen Low
  f. 1691, d. 1693
  Oplysninger om disse børn næste afsnit. MRL

Hans Low (2) er ejer af 34.slg.Lauegaard i Aaker sogn, købt 1673 af Hans Jensen fra Poulsker sogn. Lauegaard må således have været ude af slægtens eje i en periode fra ???? til 1673.


Sandemand =
Ærlige, retsskafne, sandru mænd. På Bornholm en Amtmanden og Herredsfogeden underordnet retsembedsmand, Sognefoged.Kilde: BA, NLM og EL.
Se noter.


Kirstine Hansdatter

Billedet taget i 2007.

Kirstine Hansdatter.

  Efter Hans Low's død indgår Kirstine Hansdatter 21, marts 1695 nyt ægteskab med Christian Hansen, som blev opsidder på gården 34.slg. Lauegaard.

I 1719 slog han Peder Udde ihjeld og måtte flygte. Da der savnedes en båd på stranden, formodes det, at han er flygtet i denne båd. Christian blev dømt fredløs og, hvis han blev pågrebet, skulle han "straffes på sin hals".
Det ser ud til, at det har været en strid om pant i gården, der har ført til mordet. Der er omtalt en dom fra 1718, som Christian protesterer mod, men som går ham imod. Der høres ikke mere til Christian Hansen.
Der savnes data om Kirstine Hansdatter's død.
Kilde: BA, NLM og EL
 

Børn af Hans Low og Kirstine Hansdatter.


Karen Hansdatter Low  
  
  f. 14 juni 1674,  d. 1711 (begravet 27. marts)
 Gift 5. marts 1702 i Aaker Sogn med
Niels Eriksøn, enkemand af Grødby
  De får 4 børn
1703 Martha Nielsdatter
1706 Hans Nielsen
1709 Poul Nielsen, d. 1709
1711 Ellen Nielsen
Skifte efter Karen Low, se noter.

Elisabeth Hansdatter Low 
  f. 1676  d. 1726, (begravet Bededag i maj)
 Gift 7. januar 1700 med
Jens Andersøn
  De får 6 børn
        Ellen Jensdatter
1705 Giertrud Jensdatter
1708 Hans Jensen
1713 Anders Jensen
1716 Karen Jensdatter
1720 Peter Jensen 
Skifte efter Elisabeth Low, se noter.

Hans Hansen Low  
  f. 1678  d. 1697, (døbt i Aaker sogn 7. juni 1678)
  Hans er ude at fiske med sin senere stedfar, Christian Hansen, men  forliser i en storm. I kirkebogen er noteret:
"12 apriilis 1697 er i et gruseligt værlig en andeel fiskere baade med paaværende folk bortkommet, især her af sognet Christian Hansen og hans stefsøn, unge Hans Low, 18 aar. Man ved ei, om de af noget skift i havet kand være bleven reddede"
De blev reddet, men Hans Low dør senere samme år.
Skifte efter Hans Low, se noter.Christine Hansdatter Lou
  f. 27. juni 1680 i Aaker sogn, Bornholm  
 d. 1727 i Vestermarie sogn, Bornholm, begravet 17. januar.
 
 Gift 2. november 1704 med
Anders Nielssøn
  Børn: (tilsyneladende ingen, skiftet omtaler kun moder, bror og søstre).
Skifte efter Christine Lou, se noter.


Jens Hansen Low 
  f. 1682  d. 1695
  Døbt i Aaker sogn ca. slutningen af første halvår 1682. Datoen ulæselig.
  Salig Hans Lows søn begravet i Aaker sogn den 28. apriilis 1695, 13 år gl.
 

Poul Hansen Lou 
  f. 1685 på Lauegaard i Aaker sogn.  
 d. 1757 på Lauegaard i Aaker sogn.
  Gift 10. januar 1721 med
Karen Andersdatter 
  f. 1695 på Brogaard i Aaker sogn.  
 d. 1757 på Lauegaard i Aaker sogn.

  De får 6 børn, men kun 1 søn
1721 Kirsten Poulsdatter Lov
1722 Sidsele Poulsdatter Lov
1724
 Hans Poulsen Lov
1727 Giertrud Poulsdatter Lov
1730 Hedevig Poulsdatter Lov
1733 Mariche Poulsdatter Lou

    Poul og Karen dør samtidigt !! og begraves sammen i Aaker sogn den  4. november 1757.

Ellen Hansdatter Low 
  f. 14. Nov. 1688 i Aaker sogn, Bornholm 
  d. 2. dec. 1763  i Aaker sogn, Bornholm
 Gift 4. februar 1718 med
Jens Pedersøn

  De får 7 børn
1720 Per Jensen
1721 Peder Jensen
1723 Ellen Jensdatter
1725 Peder Jensen
1728 Poul Jensen Low
1728 Jens Jensen Lov
1731 Kirstine Jensdatter Lou

Peder Hansen Low 
  f. 1691 ( døbt 15. may ) i Aaker sogn.  
 d. 12. marts 1693 i Aaker sogn.
  Peder dør kun 2 år gammel på 34. slg. Lauegaard
Kilde: EL, NLM, BA og TL.
 

Min Tip-tip-tip-tip-oldefar.

Billedet taget i 2007.

Poul Hansen Low,
Selvejerbonde
  f. oktober 1685 på Lauegaard i Aaker sogn  
  d. 1757             på Lauegaard
 

  Gift 10. jan 1721 med
Karen Andersdatter
 f. 1695 på Brogaard i Aaker sogn 
d. 1757 på Lauegaard.

  Der er ikke fundet noget skifte efter dem.

  De fik 6 børn:
Kirsten Poulsdatter Lov
  f 1721 -  d 1796
Sidsele Poulsdatter Lov
  f 1722 -  d 1782
Hans Poulsen Lov
  f 1724 -  d 1794
Giertrud Poulsdatter Lov
  f 1727 -  d 1818
Hedevig Poulsdatter Lov
  f 1730 -  d  ?
Mariche Poulsdatter Lou
  f 1733 -  d 1822.

Oplysninger om disse børn i næste afsnit.

Poul og Karen har i alt 57 børnebørn !

  
    
Poul overtog
i 1720 34slg Lauegaard, Aaker, ved at moderen, Kristine Hansdatter overdrager skødet til ham, mod at få ophold på gården. Han skal også sørge for, at hans "kiære Moder" kommer i jorden. Hun er blevet alene efter hendes 2. mand, Christian Hansen,  flygter på grund af en dom for mord. Skulle Poul dø før moderen, skal hun alligevel have lov at blive boende på gården. 
Hun bliver boende på gården på aftægt. "Hendes laugsværge er Lieutnant Evert Olsen Sonne."


Kilde: EL, NLM og BA 

Børn af Poul Hansen Low og Karen Andersdatter-

Her følger en beskrivelse af børn efter Poul Hansen Low og Karen Andersdatter, 34.slg. Lauegaard, Aaker sogn.

Kirsten Poulsdatter Lov 
  f. 1721, døbt i Aaker sogn 5. november 1721,
  Faddere, næsten ulæselige: Thor Larsen, Kirsten Jespersdatter, resten mangler.
  Død iflg. skiftet 28. marts 1796. Iflg. Rønne kirkebog: Onsdagen den 1ste Aprilis 1796 - jordet Hans Jørgen Christophersens hustru, navnlig Kirsten, 73 aar.
Kirsten Poulsdatter Lov bliver gift ialt 3 gange:
Trolovet i Aaker sogn 20. februaris 1741 med Capitain Jens Jørgensen Sonne af Østerlarsker. "Herfor Alriste Kruuses Tilladelse og Kaution paa Capitain Sonnes Side, at intet herudi var hinderligt".
Viet i Aaker sogn 18. martius 1741:
Capitain Jens Jørgensen Sonne,
Lensbjerggaard, 5.vdg. i Østerlarsker.
  Født 1699 som søn af Capitain Jøgen Olufsen Sonne og Karen Poulsdatter Hartvig, Leensgaard, Østerlarsker. Jens Jørgensen Sonne var gift 1. gang med Kirsten Stephensensdatter (1682-1740).
"Den 29. martius 1749 blef Capitain Sonne begrafen i Østerlarsker".
7 børn i dette ægteskab.
Trolovet 2. gang mandag den 20. julius 1749 i Østerlarsker sogn til Corporal v/ Capitain Pedersens Compagni: Hans Andersens Hald.
"24.september 1749 blef Kirsten Poulsdatter Lov, salig Capitain Jens Jørgensen Sonnes enke viet til corporal Hans Andersen Hald".
Hans Andersen Hald.
Søn af Anders Hansen på 15.vdg. Hallegaard i Østerlars og Anna Hansdatter.
"7. marti 1725 blef Anders Hansens barn, naflig Hans døbt".
"Løverdagen den 15. marts 1755 blef Corporal Hans Andersen Hald begrafen i sin alders 30. aar".
4 børn i dette ægteskab. Det yngste født efter faderens død.
Kirsten Poulsdatter Lov bliver trolovet 3. gang mandag den 6. oktober 1755: " Hans Jørgen Christophersen og Kirsten, salig Hans Halds enke, trolovede i Øster Larsker sogn". Mandag den 10, november blev de ægteviede.
Hans Jørgen Christophersen Schou.
Søn af Christopher Hansen (1697.1754) og Karen Rasmusdatter (1691-1755) på 28.slg. i Nyker. Fødsel og dåb af Hans Jørgen ikke fundet, men han er 25 år i 1754 ifølge skiftet efter faderen. Han må således være født i 1729. Han er død i Rønne 21. april 1799. "Onsdag den 26. aprilis 1799: Jordet Hans Jørgen Christophersen Schou, 66 aar gammel". (Alder passer ikke, da han i så fald skulle være født i 1733).
7 børn i 3. ægteskab.
Af Kirsten Lovs 18 børn dør de 9 som ganske små, og kun 6 børn overlever hende.

Sidsele Poulsdatter Lov.
Døbt i Aaker sogn 24. nevember 1722.
"Baaret af Else H. Anders. Faddere: Michel Juul, Peder Larsen i Clemensker, Kirsten Peder Eriks. i Vester Marie og Grete Hansdatter".
Begravet i Aaker sogn 7. februar 1782 som Jep Berthelsens hustru, 60 år gammel.
"10. junius 1747 trolovet med Eskild Didrichsen. At disse personer hverken er for beslægtede eller besvogrede og ei heller andet deres Ægteskab hinderligt, derfor caverer underskrevne
         Diderich Mortensen    Poul Low.
Copuleret (viet) i Aaker sogn 9. october 1747".
Eschill Didrichsen
Søn af Lieutnant, vice Byfoged Didrich Mortensen (1693-1753) og Karen Eskildsdatter (1703-1755).
Døbt i Aaker sogn den 2. søndag i fasten 1724.
Begravet i Aaker sogn 12. marts 1766, 42 år gammel.
Eschill Didrichsen ejede og beboede en avlsbrugerejendom (bygård) i Aakirkeby. Den blev sparet ved den store brand i Aakirkeby 10. maj 1768, men indirekte ramte ulykken også denne familie, da Eschills broder Gregers Didrichsen (gift med Sidseles søster Helvig) og 2 andre svogre blev husvilde.
6 børn i dette ægteskab.
Sidsele bliver trolovet 2. gang i Aaker sogn den 26. september 1766, som Enke, til Jeppe Bertelsen og viet 12. november 1766.
Jeppe Bertelsen.
Døbt i Aaker sogn 27. martius 1742
Død i Aakirkeby 8. november 1803.
1 barn i dette ægteskab.

Hans Poulsen Lov (Lou)
  Døbt i Aaker sogn 29.november 1724. Baaret af Barthe Christian Dams. Faddere: Povel Antoni Müller, Michel Pedersen i Nylarsker, Lieutnant Michel Juuls hustru Birthe og Peder Didrichsens datter Elen.
Begravet i Aaker sogn 9. february 1794, 70 Aar gammel.
Trolovet i Aaker sogn 19. januaris 1759:
Corporal Hans Poulsen Lov og Lisabeth Larsdatter, Jep Olsens enke.
Viet 17. februaris 1759.
"At disse Folk hverken var for nært beslægtet eller besvogrede, ei heller noget andet deres Ægteskab hinderligt, derfor caverer vi underskrevne
            Hans Pedersen                   Gregers Didrichsen.
Lisabeth Larsdatter
Hun er datter af Lars Ødbersen født i Nyker 1688 og Johanne Pedersdatter (født ca. 1701-død 1761 i Rønne).
Lisabeth Larsdatter må være født ca. 1724. Hendes dåb har ikke kunnet findes. Hendes 2 yngre brødre er født i Rønne, men denne kirkebog begynder først år 1736. Hun kan eventuelt også være født i Nyker sogn, hvor forældrene har boet.
Begravet i Aaker sogn 26. december 1789, 65 år gammel.
"Hun døde på marken". (under arbejdet ?).
I ægteskabet med Hans Poulsen Lov er der 6 børn.
Lisabeth blev viet 1. gang i Vester Marie sogn den 30. majus 1749 til:
Enkemand Jep Olsen. Forlovere: Mons Pedersen og Mads Hansen, Clemensker sogn.
Jep Olsen i Hullegaarden, 44.slg. i Aaker sogn begravet 17. november 1758, knapt 50 år gammel.
I ægteskabet med Jep Olsen fik Elisabeth 4 børn.

Giertrud Poulsdatter Lov
Døbt i Aaker sogn 2. Søndag i Advendt=12. december 1727.
Faddere: Kirsten salig Peders., Hans Andersen, Peder Munch, Sidse ??, Boel Olsdatter, Karen Jørgen Olsens. (Navnene næsten ulæselige).
Moderen introduceret 11. januar 1728.
Giertrud bliver trolovet i Aaker sogn den 24. julius 1751 og viet den 28. september 1751 til Didrich Espersen.
Cautionsmænd: Poul Low og Eschild Didrichsen
Giertrud Lov, afdøde Diderich Espers, Enke i Aakirkeby er død 22. december 1818, 92 aar gammel
Didrich Espersen
Søn af Esber Mortensen og hustru Kirstine. Født 8. january 1716 i Aaker sogn. Døbt 15. january 1716. Faddere: Ellen Morten Esbersens, Peder Jensen, Mogens Persen, Bente Oluf Hansens og Marie Dam.
Den 1. july 1794 begraven Diderich Espersen, 88 aar og 6 maaneder gammel.  Han boede hos Rasmus Madsen Schou i Byen, der var gift med hans datter Karen. (Alderen, der er anført i kirkebogen, passer ikke. Han må have været 10 år yngre).
Didrich Espersen, der lige som sine svogre mistede sin gård ved branden den 10. maj 1760 (23 Fag), anfører i sin ansøgning til Amtmanden den 28. maj 1760, at han har haft 3 værgemål at svare til, hvad han ikke formår nu, da han har mistet al sin ejendom. Præsten påtegner hans ansøgning, men uden nogen karakteristik, formodentlig fordi der nu strømmede lignende skrivelser ind fra de øvrige brandlidte. Så vidt man kan se, blev resultatet af indsamlingen ikke større, end at hver fik ca. 1/7 af sit tab dækket. Hertil må dog lægges, hvad naboer og pårørende ydede i form af arbejde og anden støtte. Men fra nu af kommer der gang i at ordne en brandforsikring.
7 børn i dette ægteskab.

Helvig (Hedevig) Poulsdatter Lov.
Døbt i Aaker sogn 20. søndag p. trin. = 26. oktober 1730: Elseby Peder Andersens bar. Faddere: Christ. Juul, Claus Rasmussen, Anders Nielsens hustru, Jens Andersen og Kirsten Thoer Lars.
Helvig Lov konfirmeret 18. søndag p. trin. 1747 i Rønne.
Hun blev trolovet 6. aprilis 1754 og viet 1. majus 1754 til Gregers Didrichsen.
"At intet er hinderligt i nogen Maade for dette Ægteskab, derfor caverer Povl Lau og Eschild Didrichsen."
Det har desværre ikke været muligt at finde Helvig Lovs begravelse, men hun har overlevet sin mand, der døde i Rønne i 1801.
Gregers Didrichsen
Døbt i Aaker sogn 20. majus 1729. Baaret af Barthe Christian Dams. Faddere: Capitain Gregers Aritsen, Ole ???, Michel Larsen og Appolone ???.
Han er søn af løjtnant og vicebyfoged Didrich Mortensen og hustru Karen Eskildsdatter.
Gregers Didrichsen er bror til Eschild Didrichsen, som er gift med Hedevigs ældre søster Sidsele Poulsdatter.
"Löverdag den 21. november 1801 jordet i Rønne forhen Capitain ved Borgerskabet i Aakirkebye Gregers Didrichsen, 73 aar gammel.
13 børn i dette ægteskab, hvoraf 9 dør som ganske små !
Efter storbranden i Aakirkeby indsendte Gregers Didrichsen følgende ansøgning til Amtmanden:  Se noter, MRL
Ved folketælling 1787 er familien bosiddende i Bakkestræde i Rønne - til leje. "Gregers Dirks" er daglønner, 58 år. I FT. 1801 bor de i Østergade 155, og nu er Helvig (Hedevig) jordemoder. Det fremgår ikke, hvilken uddannelse, hun har fået, men hun har selv fået 13 børn, alle født i Aakirkeby.
Iflg. Folketællingerne 1801: Østergade 155 Rønne
Gregers Didrichsen ....................    76 år
Hedevig Lou ..............................    66 år
Hedevig, deres datter ................    35 år
Anne Sophie Martinsdatter Bohn .. 11 år
Berthe Marie         "               "    .... 9 år
Bergitte Amalie     "               "  .......5 år
Som man vil se, passer alderen ikke ved FT 1801, da Gregers er født i 1729 og Hellevig 1730. Det sker ofte, at den opgivne alder ikke er korrekt.
(Også stavemåden for den samme person varierer ! MRL)

Mariche Poulsdatter Lou
Døbt i Aaker sogn 29. november 1733.
Faddere: Margrethe Jesper Jensens, Fenric Peder Andersen, Peder Munch, Anders Hans, Leene Chr. Juuls og Malene Key.
Moderen introduceret 1. januaris 1734.
"Viet Löverdag den 13. januaris 1753 i Aaker sogn til Matthis Heÿ Kofoed fra Ipsker sogn".
"Brudevielsen skeede uden forudgaaende Trolovelse og Lysning fra Prædekestolen, udi Brudens Forældres Huus, efter given Caution og Forsikring af Capitain Absalon Hansen Kofoed og hans Broder Peder Hansen Kofoed, skriftlig forfattet af 11. January 1753, om at skaffe den kgl. allernaadigst Tilladelse, og som og sideen vistes mig.
Dateret Christiansborg, den 27. Februari 1753."
Matthias Heÿ Kofoed.
Født ca. 1713 i Ibsker, Det har ikke været muligt at finde hans dåb, hverken i Ibsker eller Svaneke.
Han var søn af Andreas Hey og Beate Christensdatter (1684-1767), som var datterdatter af Captain Jens P. Kofoed, Maglegaard i Øster Marie ("Bornholms Befrier").
Begravet i Aaker sogn 2. februaris 1789, 75 Aar gammel.
Matthias Hey boede først i Aakirkeby. Det var i hans Maltkølle den store brand i 1760 opstod, og hans gård med 30 fag eller stolperum nedbrændte. Han købte derefter 44. slg. Hullegaard i Aaker sogn.
(Skifte på Hullegaard 27-3-1789, Bp A 74).
Efter mandens død flyttede enken Marike Poulsdatter Lou til Rønne med døtrene.
8 børn i dette ægteskab, og dermed 57 børnebørn i alt efter Poul Hansen Lov og Karen Andersdatter.

Kilde: EL

Min Tip-tip-tip-oldefar

Billedet taget i 2007.

Hans Poulsen Lou
  f. 1724 på Lauegaard i Aaker sogn.
  d. 1794 i Aaker sogn.  
 
  Gift 1759 i Aakirke, Aakirkeby
Lisabeth Larsdatter
  f. cirka 1727 på Bølstedgaard grund, Klemmensker. 
  d. 1789 i Aaker sogn.

  De får 5 børn:
Karen Lov,
  f. 1759  d. 1760, 3/4 år gl.
Povl Lou 
  f. 1761  d. 1762 1/2 år gl.
Hellevig Kirstine Lov 
  f. 1763 d. 1767 4 år gl.
Elisabeth Lov
  f. 1766 d. 1846 
Poul Lou
  f. 1769 d. 1770.
  Poul Lou døde af kopper kun 40 uger gl.

  Der er således kun et overlevende barn efter den sidste ejer af Lauegaard: Elisabeth Lov.
 


Hans Poulsen Lou bliver sidste ejer af 34slg Lauegaard.
Den overtages i 1761 af slægten Kofoed ved off. auktion.
Som eneste søn efter Poul Hansen Lou overtog Hans Poulsen Lou 34.slg. Lauegaard i Aaker sogn og skulle normalt have boet der resten af sit liv.
Han havde antagelig, som sædvane var, ladet sine 5 søstres arvelod blive stående som prioriteter i Lauegaard. På grund af en storbrand i Aakirkeby i 1760, hvor 3 af Hans Poulsen Lou's svogre blev hårdt ramt, har det sandsynligvis været nødvendigt at frigøre søstrenes arvelod i gården.
Samtidig med dette økonomiske problem, havde Hans store vanskeligheder med at overholde afdrag på diverse lån. Der kendes flere pantsætninger med efterfølgende domme også domme for fylderi (druk) og besvangring af tjenestefolk.
Efter 1761 og frem til sin død i 1794 flyttede Hans til Rønne og senere til Store Loftsgaard udhus, 28Slg. Aaker sogn. Han har ernæret sig som udbygger, fisker og husmand.


Se noter.
Kilde: EL, NLM og BA


 

Min Tip-tip-oldefar

Mikkel (Michel) Hansen 
  (Efter ca. år 1800 med efternavnet Lau). 
  f. 1773 på Slotsladegaards grund, Hammershus
  Døbt 17. oktober 1773 i Allinge 
  d. 1812 i Aaker sogn. Begravet i sognet.
 
gift 4.december 1792 i Aaker sogn med 

Elisabeth Kirstine Hansdatter (Lov- Lau)
  f. 1766 28.slg. Store Loftsgaards udhus, Aaker sogn
Døbt i Aaker sogn 30. november 1766. Faddere: Hans Christensens hustru, Capitain Morten Didrichsen, Hans Ipsen, Jens Mortensen, Kirsten Rasmusdatter og Bente, Klaus Smeds hustru.
  Trolovet 3. november 1792 med Ungkarl Mikkel Hansen.
  Viet 4. december 1792 i Aae Kirke.
  d. 8. august 1846 i Aaker sogn: Mikkel Laus enke, 80 aar, 3 maaneder og 5 dage. Undentagskone, boede hos sin datter Sidsele Katrine. Døde af alderdom og brystsvaghed.
  Børn:
Hans Nielsen Lau
 
f. 1793 - d. 1855
  se denne.

Thor Nielsen Lou
 
f. 1795 i Aaker, døbt 19. maj 1795 
  d. 15. okt. 1839 i Aaker sogn
  Gift 1822 med
Ellen Kierstine Olsdatter, (1800-1865)
  Børn:
Jens Mikael Lau, f. 1822 d. ?
Karen Kierstine Lau, f. 1824 d. ?
Julie Johanne Lau, f. 1826 d. ?

Johanne Margrethe Michelsdatter Lou
  f. 1797 i Aaker sogn, døbt 15. oktober 1797.
  d. 1827 i Boderne.
  gift (1.) med
Frederick Hauschildt
  gift (2.) 9. december 1818 med
Peder Larsen, (1794-1871)
  Børn: ?

Sidsele Katrine Lou
  f. 1799, døbt 31. marts 1799 i Aaker sogn
  d. 6. marts 1870 i Aaker sogn.
  Gift 29. april 1820 med 
Anders Jørgensen (1789-?) 
fra Riseskoven, skal måske være Risegaard, 36.slg i Aaker.
  Børn (ikke kendte) får efternavnet Lau.
  I 1840 bor Mikkel Hansen Lau's enke Elisabeth Hansdatter som aftægtskone hos Sidsele Lau og Anders Jørgensen.

Dødfødt søn
f. 4. juli 1802 i Aaker sogn.

Ole Mikkelsen Lou
  f. 1804, døbt 4. marts 1804 i Aaker sogn
  d. 17. januar 1847 i Trinitatis sogn, Kbh.
  gift i Vor frue Kirke, Kbh, 1834 med
Karen Rasmusdatter (1809-1847)
  Ole Lau er fadder til en broderdatter i Aakirke 10. feb. 1822.

Karen Kirstine Lou
  f. 1805, døbt 24. februar 1805 i Aaker sogn
  d. 10. marts 1805 i Aaker sogn


Poul Mikael Lau  
  f. 1806, døbt 13. juli 1806 i Aa Kirke, Aakirkeby
  d. 13. juli 1896 i Rønne
  gift 24. november 1827 i Rønne med
Kirstine Margrethe Andersdatter (1794-1876)
  Poul M. Lau flytter til Nylars som murermester
  Børn: 
Michael Hansen Lau,
  f. 1833 i Nylars 

Niels Jørgensen Lou
  
f. 1809, døbt 28. marts 1809 i Aaker sogn
  d. 27. maj 1852 i Vestermarie
  gift 22. maj 1845 i Vestermarie med
Benedicte Kirstine Christophersdatter (1819-1881)
  
  
 
(Ifølge NLM er Mikkel Hansen søn af Hans Michelsen (1732-1780) (måske 1701-1782) og Elsebeth Jensdatter Kofoed (1736-1783) (Måske Cecilie Thorsdatter, 1740-1797) fra Blemensgaard grund, 24 slg. Nylars. Omkring 1800 tager han sin kones slægtsnavn. Efterfølgende optræder han som en stamfader i Lau-slægten. 
EL mener at have afklaret gennem flere kilder, at Mikkel Hansen kommer fra Sjælland, hvorfra han af sin fader sendes til Bornholm, fordi han ikke "artede sig vel". Nye oplysninger tyder på, at Mikkel Hansen er født på Bornholm, kommer til Sjælland og derefter igen til Bornholm. MRL)

  Poul Mikael Lau er NLMs 2xtip oldefar.
   

 


Kilde: NLM,TL, EL og NN
 

Min Tip-oldefar

Hans Nielsen Lou (Lau) 
  f. 1793 i Aaker sogn 
Døbt den 6. oktober 1793.  Bapt: Udbygger Mikkel Hansens søn nom: Hans Nielsen. Obt: Hans Olsens hustrue i Duegården;
Test: Hans Konrad Kofod, Lars Hansen, Ole Hansen, Dorthe Kirstine Hans-datter, Maren Margrethe Jensdatter. 
  d. 25. dec. 1855 på 33.slg. i Aaker sogn.

  Gift 30. December 1814 i Aaker sogn med
Johanne Kirstine Jensdatter, 24 aar gl, tiener 
  f. ca. 1783 - d. 15. september 1831.
  Forlovere: udbygger Niels Andersen, Rasmus Hansen, 35. slg.
  Bemærkninger om Johanne Kirstine, se noter
 
  De får 7 børn:
Drengebarn
  f. ? dør 1½ måned gammel
Margrete Kirstine Hansdatter Lou,
  f. 24. okt 1815
Elisabeth Kirstine Hansdatter Lou,
  f. 18. mar 1818
Ane Cathrine Cecilie Hansdatter Lou,
  f. 14. jul 1820
Nicoline Petrea Hansdatter Lou,
  f. 5. jan 1822
Boel Kirstine Hansdatter Lou,
  f. 21. feb 1824
Johanne Oline Hansdatter Lou,
  f. 29. mar 1826
 
 
  Gift 2. gang 10. oktober 1832 i Aaker sogn med
Ane Katrine Jespersdatter, 23 aar gl.
  Forlovere Constabel Mogen Kofod, Dragon Mogens Jensen.

  De får 4 børn:     
Hans Lou
  f. 30. jun 1833
Christine Laurentia Hansdatter Lou
  f. 22. sep 1837
Thor Mikael Hansen Lau
  f. 7. mar 1841
Mine Marie Cathrine Hansdatter Lou
  f. 22. feb 1844

( Den ældste dreng dør som spæd og den næstældste rejser til Amerika i 1853 eller -54).
 

Hans Nielsen Lou var snedker, (det var oldefar og farfar også), og boede i Boderne ved Kuregaard.
Han dør som "fattiglem" på 33. slg. Kuregaard, gift, 61 aar gl. 


Kilde: BA, EL &TL.
 

Børn efter Michael Hansen Lau
 Barn og børnebørn efter Poul Mikael Lau:
 
Michael Hansen Lau
  f. 25/3 1833 i Nylars,
 d. 6/6 1913 i Rønne.
  Bopæl i 1854 i Rønne 
  gift 26/8 1859 i Rønne Kirke med 
Cecilie Marie Wulf  (TL: Munch)
  f. 24/4 1839 i Klemensker
 d. 18/2 1922 i Rønne.
  Bopæl 1843-1849 i Allinge
  Bopæl 1849-1853 St. Krashavegaards grund, 20.slg. Klemensker.
  Bopæl 1853-1922 i Rønne.  
  M. H.  Lau kaldes i starten af 1900 "den gamle murer Lau" i Rønne.
  Børn:
Thomas Kristian Lau, 
   f. 1860 i Rønne
  d. 1935 
  gift med
Dagmar Leopoldine Jensen
  f. 1864 i Skælskør
  d. ?
  Børn:
Charlie Albert Lau, f. 1889 i Skælskør
Carl Egholm Lau, f. 1894 i Skælskør
Rikard Thorvaldsen Lau, f. 1900 i Skælskør
 

Poul Marius Lau, 
  f. 2/10 1861 i Rønne
  d. 12/4 1944 i Rønne
  Gift med
Jensine Andrea Kofod
  f. 19/9 1863 
  d. 6/1 1944
  Børn:
Ejnar Vilhelm Kofoed Lau, f. 1897 i Neksø

Elsine Lau, f. 1863, ingen yderligere opl.

Carl Lau, f. 1865
  Kaldet "Den yngre murer" i Rønne
  Gift med ?
  Børn:
  Jens Lau, f. 1891 i Rønne
  Carl Lau, f. 1893 i Rønne
  Hans Lau, f. 1895 i Rønne
  Om disse 3 børn ingen yderligere opl.
Peter Lau, f. 1869
  "Maler Lau" i Rønne.
  Gift med ?
  Børn:
  Orla Lau, 1896
  Aagot Lau, f. 1901
  Begge disse børn skulle være barnløse.
Alfred Lau, f. 1872
  Skulle være slagtermester i Rønne
  Ingen yderligere oplysninger.
August Lau, f. 1875
 
Om August Lau vides endnu ikke meget, men han skal have sejlet sammen med min farfar -matros-. Han meldte sig ud af folkekirken i Rønne -et særsyn dengang-. Han gifter sig med en norsk pige ved navn Ida og flytter til København.

Kilde: TL & NLM
Med ingen yderligere opl. menes p.t.
Min oldefar.

Thor Mikael Hansen Lau.
 
f. 7. marts 1841 i Aaker 
  d. 2. november 1927 i Aaker
  Gift i 1870 med
Elgine Rasmussen
 
f. 1844
  d. 9. maj 1893
  De fik 7 børn, 
Hans Julius Lau, 
  f. 19. marts 1871, Lauegaards grund 
  d.
Andreas Poulinus Lau   
  f. 1874, Lauegaards grund 
  d. 1883
  Andreas drukner i Læså, 9 år gammel.
Ole Alfred Lau      
  f. 13. feb. 1876, Kuregaards grund  
  d.
Christian Johannes Lau    
  f. 3. maj 1878, Kuregaards grund 
  d. 
Vilhelmine Marie Lau
  f. 26. sep. 1880, Kuregaards grund 
  d.12. marts 1942, Aakirkebys Sygehus
Carl A. Lau           
  f. 3. juni 1883, Kuregaards grund 
  d. 10. maj 1976 i Husum, København
Karoline Andrea Lau    
  f. 23. sep. 1885, Kuregaards grund 
  d.
 
    
Carl Andreas Lau   er min farfar.
      Både Lauegaard og Kuregaard ligger i Aaker sogn.

Thor Mikael Hansen Lau kom i snedkerlære den 1. maj 1855
hos snedkermester Lorenz Dam i Rønne. Som ungsvend var han snedker på Kuregaard i Aaker, hvor han traf sin tilkommende hustru Elgine Rasmussen. Senere byggede han et hus på Lauegaards grund, der var en tro kopi af huset på Kuregaards grund, i hvilket han var født. Som enke boede hans mor, Ane Katrine Jespersdatter, i hans fødehjem, og hans 3 første børn blev født i det nye hus. Senere overtog han det gamle hjem, hvor 4 børn blev født. Han ernærede sig som snedker og bådebygger, men også som fisker både i Læså og Østersøen.
Kilde: TL

(På billedet ses Thor Mikael Hansen Lau sammen med sin ældste søn, Hans Julius Lau, som er en broder til min farfar. Huset på billedet ligger på Lauegaards grund og har efterfølgende været ejet af Sct. Georgsgildet i en periode fra ca. 1938 og frem til 1997. Det er nu i privat eje.
Spejderbevægelsen Sct. Georgsgildet, som er en forsamling af tidligere spejdere, har bekræftet, at der i bygningen ved deres overtagelse lige før 2. verdenskrig, var et snedkerværksted. I forbindelse med overtagelsen blev huset døbt Gildal. Dette navn bærer huset stadig.
Både 34. slg.Lauegaard og 33. slg. Kuregaard ligger i området Boderne i Aaker sogn. Boderne er placeret på den sydlige del af Bornholm, og er et tidligere fiskerleje.)
MRL. 

 
  
  

En lærekontrakt og menneskene bag den.

Afskrift af artikel i Jul på Bornholm ( 1985 ?)
forfattet af Mogens Lau, Gudhjem, Bornholm:
(Vi har fælles oldefar, Thor Mikael Hansen Lau, MRL)
       
              Nogle bidrag til en slægtshistorie.

"I min fars gemmer befinder der sig en lærekontrakt dateret den 9. juni 1855. Kontrakten er indgået mellem min tipoldefar "huusmand og fisker Hans Mikkelsen Lau af Boderne i Aaker sogn" og "snedkermester Lorenz Dam i Rønne" og vedrører min dengang 14 årige oldefar Thor Mikael Lau. I de samme gemmer befinder der sig et udklip af Bornholms Socialdemokrat, dateret julen 1927. Det handler om Strævan, der blev anset for at være troldkvinde, og er skrevet af H. P. Hågensen, Gudhjem. Jeg har ofte funderet over, om der skulle være en sammenhæng mellem lærekontrakten og udklippet, og efter at have læst Else Birgitte Skovmands artikel i Jul på Bornholm 1983, besluttede jeg at få styr på mine løse notater. De mennesker jeg herved er kommet til at beskæftige mig med, tilhørte -i modsætning til fru Skovmands -samfundets laveste sociale lag.
 Jeg har gennem en årrække haft kontakt med Tage Lau (min onkel MRL) i København. Han er nu 70 år, men har gennem mange år levende beskæftiget sig med slægten Lau og dens historie. Han er barnebarn af Thor Lau, og uden hans oplysninger og hjælp, havde jeg ikke været i stand til at få forbindelsen bagud belyst og verificeret. Tage Lau har været i den heldige situation, at hans far, Carl Lau (min farfar MRL), var åndsfrisk indtil sin død for en halv snes år siden, og elskede at fortælle om gamle dage.
 Lærlingeaftalen er udfærdiget på stemplet papir og har følgende ordlyd:

 Imellem Undertegnede Snedkermester Lorentz Dam heri Rønne og Huusmand og Fisker Hans Lou af Boderne i Aaker sogn er under Dags Dato oprettet følgende Lærecontract med hensyn til sidstnævntes søn: Thor Hansen Lou, 14 Aar gammel.
1. Jeg Lorentz Dam erklærer hermed at have taget ovennævnte Thor H. Lou i Lære og Tjeneste for paa fem Aar, beregnet fra 1.ste mai d.Aa, at oplære ham i snedkerprofessionen, saavidt hans Flid, Anlæg og Evne tillader.
2. I bemeldte Læretid forpligter jeg mig til at yde bemeldte min Læredreng, Kost, Logie og Renlighed, alt forsvarligt, samt 1 Bluse eller 1 par Benklæder til Arbejdsbrug hvert Aar.
3. Jeg, Hans Lau, erklærer mig hermed ansvarlig for at min Søn viser sin Læremester Hørighed og Lydighed og at han med Troskab udfører alt, hvad L. Dam maatte paalægge ham, samt at han ikke forlader eller udebliver af sin Mesters huus længere eller til andre tider, end de, hvortil han er meddelt Tilladelse.
Saaledes afsluttet i Rønne c. 9.de Juni 1855.
                                                                   Hans Mikkelsen Lau.

 For meget kort at beskrive tidens problemer for håndværkerstanden skal blot nævnes, at der siden midten af 1830'erne havde været et permanent pres mod det gamle lavsvæsen. Det var især fra de mange, der måtte stå uden for lavsvæsenet, men også fra den unge fabriksindustri, at kravet om reformer kom. Netop i 1855 indtrådte der dyrtid og mange gav lavsvæsenet en del af skylden herfor. Med den nye lov om næringsfrihed af 27. december 1857 ophævedes det gamle lavsvæsen, der siden middelalderen havde været håndværkerstandens fundament.
 Under indtryk af disse omstændigheder kan det have været betrykkende, både for Hans M. Lau og for Lorentz Dam, med en skriftlig aftale om læreforholdet. Da der aldrig har eksisteret et lavsvæsen på Bornholm, har man taget model efter de lavsbestemmelser, der var gældende for de københavnske lav. Siden de af enevælden udstedte forordninger i 1682 havde læretidens længde været på 4 år, men ifølge en forordning af 21. marts 1800 var det ikke længere nødvendigt at stå i lære et bestemt antal år, for at blive mester. Der syntes dog her på øen at være opstået den praksis, at læretiden aftaltes til 5 år, hvilket fremgår både af Johan Hansens: En bornholmsk håndværkers erindringer, og af en på Bornholms Museum beroende lærekontrakt fra 1833 om oplæring i urmagerprofessionen. Hans M. Lau blev hurtigt løst fra sin erklæring om ansvarlighed for sin søn, idet han afgik ved døden den 25. nevember 1855.
 Der findes meget få skriftlige beretninger
 om en læredrengs tilværelse i disse tider, men som det også fremgår af kontrakten, må han have levet en næsten slaveagtig bunden tilværelse. Th. Overskou beskriver sin daglige tilværelse som lærling hos snedkermester Granberg i København i 1812 således:
"Om morgenen kl 5 stak mester hovedet ind ad værkstedsdøren og råbte, hvis han ikke fandt os oppe: A-a-andrees! Ja-ha-hakob! Th-ho-homas op! Fra den kasse, der over spånebunken var slået sammen til seng, krøb vi nu hurtigt ned af den stige, hvorpå vi var entrede op i den kl. 10½; thi hørte mester os ikke arbejde 5 minutter efter, så måtte han igen ud af køjen for at se ind til os, og da med grov tiltale..... Kl. 8 blev vi kaldt ind i køkkenet for at drikke thevand..... Jeg stod nu ved høvlebænken til kl. 12.... kl. 1 stod jeg igen ved "bænken" hvor jeg tog min aftensmad kl. 7, og så høvlede løs til kl. 10, da jeg måtte høre, om mesterinden endnu havde noget at befale, gøre en lille oprømning og klatre op af stigen for at pusle halmsækken og det pjus, der forestillede lagen og overdyne, så jeg endelig kunne putte mig derunder...... I dette dagsforløb faldt forresten aften og morgen om vinteren mig tungest, ved at være mest ydmygende, thi jeg fik ikke lys ved min høvlebænk, men måtte nøjes med den smule skær, der kunne tilflyde mig fra de andres"
 Vi kan næppe i dag forestille os en sådan tilværelse, samme enerhverende arbejde fra morgen til aften, ingen muligheder for adspredelse eller for at erhverve andre kundskaber, og ingen muligheder for åndeligt liv.
 Hvem var så egentlig denne Hans Mikkelsen Lau og hans søn Thor Hansen Lau? Hvor stammede de fra? Hvordan levede de? Disse og mange andre spørgsmål vil næppe nogensinde kunne fyldestgørende besvares, men nogle oplysninger om de to er dog tilgængelige.
 Hans M. Lau nævnes ved barnefødsler og lignende ved mange forskellige professioner: snedker, fisker bødker, bådebygger, udbygger, daglejer og til sidst fattiglem. Han var født i 1793, og blev døbt den 8. september samme år. Han var søn af Michael Hansen (der senere nævnes ved sin kones slægtsnavn Lau) og Lisbeth Hansdatter, født i 1766. Mens Michael Hansens oprindelse fortaber sig i det uvisse, var Lisbeth datter af Hans Poulsen Lau, født 1724, som den 28. april 1761 måtte forlade sit fædrende hjem, Lauegaard, 34. slg i Aaker på grund af økonomiske problemer. Gården skiftede dermed ejer fra slægten Lau til slægten Kofoed -nemlig til kaptajn Absalon Hansen Kofoed, stamfaderen til Lauegaardsfamilien.
Da Hans Lau blev konfirmeret i Aakirke den 29. april 1810 lød præstens dom over hans kundskaber: mådelig. At han blev konfirmeret så sent har sandsynligvis hængt sammen med de udgifter, der er forbundet med en konfirmation.
 Den 30. december 1814 blev han gift med tjenestepigen Johanne Kierstine Jensdatter, der var 10 år ældre end ham. Sammen fik de 7 børn -6 piger og 1 dreng, der dog døde 1½ måned gammel. Den 15. september 1831 mistede 6 piger i alderen 5 til 16 år deres mor, der da var 48 år gammel. Familien boede på det tidspunkt i Boderne på Jesper Peters grund. Efter at sørgeåret er omme, giftede Hans Lau sig igen den 6. oktober 1832, denne gang med den 23-årige Ane Kirstine Jespersdatter, med hvem han fik 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Det næstyngste barn var Thor Lau. I 1834 nævnes Hans M. Lau som udbygger på 33. slg. Kuregaards grund.
 Ud fra de skiftende angivelser af hans profession er det nærliggende at antage, at han måtte indrette sit udkomme efter, hvad der bød sig til. Han boede i en del år i et hus ved Læsåen, det hus, der i dag ejes af Sct. Georgs Gildet. Han havde fiskeretten i Læsåen fra dæmningen til udmundingen, og efter mundtlig overlevering blev han betragtet som sognets håndværkerunikum til hvem man kom, når man havde problemer med reparationer mv. Men livet havde været hårdt ved ham, og efter at have slidt og slæbt for andre hele sit liv, døde han 62 år gammel som fattiglem, syg og fuldstændig udslidt.
 Hans søn -kontraktens hovedperson- er der lidt flere oplysninger om, herunder en del mundtlige. Han blev født den 7. marts 1841 og fremstillet i Aakirke den 15. maj samme år. Han blev konfirmeret umiddelbart inden han kom i lære, nemlig den 15. april 1855. Han giftede sig med Elgine Kjerstine Rasmussen, der var født i 1844, og sammen fik de 7 børn, 5 drenge og 2 piger, inden Elgine døde i 1893. Thor stod da ene med 2 hjemmeboende børn på 10 og 8 år. Ved sandemand Dams hjælp kom den 10-årige Carl, far til den i indledningen nævnte Tage Lau, til Brogård i Aaker som vogterdreng. Den 8-årige Karoline Andrea kom til Munkegård, og da familien Kofoed flyttede fra gården og til Rønne, fulgte hun med som plejedatter. Thor Lau giftede sig ikke igen, men levede som enkemand indtil sin død den 2. november 1927.
 Da Thor Lau skulle giftes, byggede han sig et hus på Lauegaards grund, og her blev de 2 ældste børn, Hans og Andreas, født. Omkring 1876 solgte han dette hus og tilbagekøbte det hus i Boderne (det der nu ejes af Sct. Georgs Gildet) som hans far havde ejet ved sin død. I dette hus blev de øvrige 5 børn født. Thor ernærede sig som snedker og bødker, og supplerede denne indtægt med fiskeri i Læsåen, ligesom han var spillemand. Han var en egenrådig natur, der hverken troede på Gud eller Fanden, og ved folketællingen i 1901 står han anført som ikke tilhørende folkekirken (eller noget andet trossamfund). Han plejede alligevel omgang med såvel præsten som med troldkvinden Strævan, og det er nok dette forhold, der har fået min salig farfar til at klippe i "Socialen" ved juletid 1827. Min farfar har næppe selv kendt Strævan, hvis levevis og udseende var så usædvanlig, at hun i mange år efter sin død var genstand for megen samtale mand og mand imellem. At Thor Lau plejede omgang med præsten skyldes begges interesse for geologi, og Thor Lau har i løbet af sit liv opfisket mange kalkboller med bornholmske diamanter.
 Thor Lau's store interesse var skibsbygning, et håndværk han havde lært sig selv. Efter eget opgivende har han bygget over 100 både, en del sammen med sin ældste søn, Hans. Han byggede først og fremmest skibsjoller4 og andre småbåde, der blev bygget vedb huset i Boderne og ført til stranden, når de var færdigbygget. Thor Lau var ikke meget for at lade sig fotografere, og det er da også typisk, at han, på de to kendte fotografier af ham, er foreviget i sin arbejdssituation. (Se fanen "Gl fotos fra Øen" MRL). På det ene fotografi er han afbildet sammen med sin søn Hans og tre både. Billedet er taget af den unge, uhelbredeligt syge, Thomas Hansen på Risegård i Aaker i 1902/03, idet bådene i marts måned 1903 blev leveret til Hasle Klinker & Chamottestensfabrik til brug ved udskibningen af ler ved Risegård i Aaker.
 Thor Lau beskæftigede sig tillige med opførelse af bygninger og med alskens reparationsarbejder, herunder reparation af møbler og musikinstrumenter. Det andet kendte billede af ham (se førnævnte fane, MRL) stammer fra 1899 og er taget i Myreby, Vestermarie, hvor snedkermester Christian Jensen, der var gift med min farfars kusine, skulle genopføre den nedbrændte Kjærebygård. Det er Tage Lau og hans far, der har identificeret personerne på billedet.
 Til sidst lidt om slægtsnavnet, der gennem årene har været stavet på mange måder -Lau, Lou, Lov, Laug, Loug, Louw. Men trods de forskellige stavemåder, stammer dog alle fra en og samme person, nemlig den Hans Low, der i 1625 var ejer af Lauegaard i Aaker sogn. Navnet har til stadighed voldt de kirkelige myndigheder problemer, og det helt op til vore bureaukratiske tider. Således står der Lou på såvel min fars som min søsters dåbsattester, mens der på min og min brors dåbsattester er anført navnet Lau, ligesom på min farfars dåbsattest.

Tak til Mogens Lau, Gudhjem for brug af hans materiale, MRL. 
 

Hans Julius Lau, farfars broder.

Billedet forestiller brødrene Hans, Ole, Christian og Carl, alle Lau.

Hans Julius Lau står yderst til venstre. 

Hans Julius Lau
  f. 1871 - d.
  Gift 1. med
Marie K. Mortensen
  f. 1873 - d.
  Børn:
Hansine M. Lau,f. 1899
Ingeborg K. Lau, f. 1900
Erik K. Lau, f. 1909 d. 1932
 
  Gift 2. med
Dagmar M. Madsen
  f. 1905 - d.
  Børn:
Edith E. Lau, f. 1926

Andreas P. Lau, farfars broder.

Andreas P. Lau
  f. 1874 - d. 1883.

  Andreas druknede i Læså  kun 9 år gammel.

Ole Alfred Lau, farfars broder.

Ole Alfred Lau er nummer 2 fra venstre.

Ole Alfred Lau

  f. 1876 - d.
  Gift med
Juliane M. Nielsen
  f. 1878 - d.
  Børn:
Hedvig Lau  
  f. 1902, dør som spæd.
Thor K. Lau 
  f. 1904 - d. 1983
Karl Å. Lau  
  f. 190206, d. 1988
Alfred J. Lau
  f. 1908 - d.

Christian Johs. Lau, farfars broder.

Christian Johs. Lau er nummer 3 fra venstre.

Christian Johs. Lau
  f. 03.05.1878 - d. 22.04.1954 
 gift med
Kamilla M. Nielsen
  f. 1885 - d. 1966
  Børn:
Hedvig A. Lau,
  f. 1910 - d. 1911
Hans M. Lau   
  f. 1912, d. 1986
 

Vilhelmine Marie Lau, farfars søster.

Vilhelmine Marie Lau
 
f. 26. september 1880 i Aaker Sogn, Bornholm 
  d.12. marts 1942 i Aakirkeby 
  gift den 10. november 1912 i Aa-kirke med
Herman Bidstrup
  f. 30. november 1886 i Nylars sogn
 d. 22. februar 1944 i Aaker Sogn
Børn:
Anton Herman Bidstrup
 f. 17. august 1913
 d. 6. april 2004
Karl Alfred Kristian Bidstrup
 f. 29. marts 1921
 d. 9. oktober 1992.
Karl bliver gift den 6. april 1946 med
Karen Kirstine Jensen
 f. 5. januar 1925 i Ringsted
 d. 28. marts 1982 i Herlev
 Børn i dette ægteskab
Birthe Marie Bidstrup
 f. 13. august 1946 i Herlev
 (omtales senere på tavlen)

Carl Andreas Lau, min farfar.

Carl Andreas Lau, 
  f.           1883 i Aaker sogn, Bornholm
  d. 10. maj 1976, Bystævneparken i Husum 
  gift med
Dorothea Eline Rickert,
 
f. 10. august 1882 i Flensburg 
  d. 7. april 1958 i Valby, København.
  børn:
Carl F.R. Lau, 
  f. 1910,
  d.
Tage R. Lau   
  f. 1913,
  d.
Helge R. Lau, 
  f. 20/10 1915,
  d. 16/12 1990       
           

  Helge Rickert Lau er min far.
      

Karoline Andrea Lau, farfars lillesøster.

Billedet forestiller farfars og hans søskendes fødehjem, som det ser ud i 2007. Sammenlign med billedet af oldefar og Hans Lau.

Karoline Andrea Lau
  f. 1885 - d.
  gift med
Georg Carl Beyer
   f.


    Yderligere oplysninger savnes.

Min far og mor.
Helge Rickert Lau,
  f. 20. oktober 1915 - d. 16. december 1990
  gift 1. med
Grethe Johansen,
  f. 2. april 1919 - d. 10. februar 1976.
  børn:
Mogens R. Lau,
  f. 5. september 1940.
Flemming R. Lau,
  f. 6. september 1943.

  Min fars 2. ægteskab med
Addy Andersen
  f. 14. maj 1920 - d. 7. oktober 2008
   børn: 
Bente Lau.
  f. 20. marts 1960
 
  Min far adopterer Addy's søn Erik,
  herefter Erik Weber Lau.
Ego 2006.

Mogens Rickert Lau,
  f. 05. september 1940.
  gift 28.11.1962 med
Annie Jeppesen
  f. 12. marts 1943.
  børn:
Marianne
   f. 28.03.1963,

Dennis
    f. 31.08.1970


  Gift 2. gang 20.09.03 med
Lillian Sølbæk Christiansen
    f. 22. december 1942
  
 

Mit ældste barn, Marianne.

Marianne Lau ,
  f.  28. marts 1963
  Gift 1. med
Per Schrøder Hansen 1982
 
  børn:     
  Dinah 
   f. 24. januar 1983. 


 Gift 2. 25. November 1989 med
Poul Vestergaard Sørensen, 
  f. 02. juni 1958 
  børn: 
 Nadia Vestergaard- Lau, 
   f. 13. maj 1989.
 Kira Vestergaard-Lau, 
   f. 1. september 1990.

Poul har i forvejen 2 børn
      Morten Bøge Pedersen,
      f. 21. juni 1983
      Katrine Bøge Pedersen,
      f. 24. februar 1988.

 

Min Svigersøn

Poul Vestergaard-Lau
    f. 02. juni 1958.

   Gift 25. November 1989 med
Marianne Lau

Billede af Marianne og Poul Vestergaard-Lau, efter de begge er blevet Vicepolitiinspektører.


 

Mit yngste barn, Dennis med sin søn, Niclas.

Dennis Rickert Lau,
  f. 31. august 1970.
 samlevende med
Dorthe Stamp
  f. 16. september 1973
  Børn:
Niclas Stamp-Lau
  f. 10. december 2002

Fra sommeren 2009 er
Dennis Rickert Lau
        
 
 Samlevende med
Karin Dabelsteen
f. 3. april 1967
 

Mit ældste barnebarn.

Dinah  Vestergaard-Lau
  
f. 24. januar 1983.
   Datter af Marianne og Per Schrøder Hansen. 

Mit barnebarn.

Nadia Vestergaard-Lau.
  
f. 13. maj 1989.
   Datter af Marianne og Poul Vestergaard.

Mit barnebarn.

Kira Vestergaard-Lau
   
f. 1. september 1990.
    Datter af Marianne og Poul Vestergaard.
 

Mit barnebarn.

Niclas Stamp-Lau.
 
f. 10. december 2002
  Søn af
Dennis Rickert Lau og 
Dorthe Stamp 

Farfars børn og søskendebørn

Her i det efterfølgende vil jeg forsøge at sætte nogle navne på mine forældres generation.
Rækkefølgen er den samme som farfars søskende.
Mange data mangler, men vil blive fundet efterhånden.
 

Hedvig Lau.

Hedvig Lau
f. 1904, d. 1904
 

Thor K. Lau

Thor K. Lau
  f. 1904 - d. 1983
  gift med
Dagmar Rasmussen
  f.      d. 1984
   børn:
Birthe Lau, f. 130138
Ole Lau, f. 020142, d. 1984
Inge Lau, f. 160152

 

Karl Åge Lau.

Karl Åge Lau
  f. 190206 - d. 1988
  gift med
Dagny J. Pedersen
  f. 10.10.09, d. 2002 
  Børn:
Frede Lau, f. 1935, d. 1936
Tage Lau     f. 03.04.37
Torben Lau f.
05.04.39

Alfred J. Lau

Alfred J. Lau
  f. 1908 - d. 1916
  Død af "Den Spanske Syge" ? 

Hedvig A. Lau.

Hedvig A. Lau.
  f. 1910 - d. 1911
 

Hans M. Lau.

Hans M. Lau
  f. 1912 - d. 1986
 gift med
Maja P. Jensen
  f. 1917 - d. 1998
  Børn:
Mogens Lau,               f. 260142
Birgit Lau,                  f. 160743
Niels-Christian Lau, f. 010247
 

Carl F. Rickert Lau, min onkel.
Onkel Carl står yderst til højre på dette gamle foto.

Carl F. Rickert Lau
  f. 1910 - d.
  gift med
Elly Brandtberg
  f.
Ingen børn.

Tage Rickert Lau, min onkel.

Onkel Tage står yderst til venstre på dette gamle foto.

Tage Rickert Lau
  f. 1914 - d.
  gift 1938 med
Gerda Soldin
 
f. 1913 - d.
  Ingen? børn.

Helge Rickert Lau, min far.

På billedet: Addy, Erik, ego og far. 

Helge Rickert Lau
  f.  20. oktober 1915
 d. 16. december 1990
 gift 1. med
Grethe Johansen
  f. 2. april 1919
  Børn:
  Mogens Rickert Lau,     f. 5. september 1940.
  Flemming Rickert Lau,  f. 6. september 1943.

  gift 2. med
Addy Andersen (f. Lauritsen)
 
f. 14. maj 1920
  Børn:
  Bente Lau, f. 20. marts 1960. 
Helge R. Lau adopterer Addy Lauritsens søn, herefter Erik Weber Lau.

Min fars 2. ægteskab.

Helge Rickert Lau
  f. 20. oktober 1915 d. 16. december 1990
  gift med
Addy Andersen
  f. 14. maj 1920
  Børn:
Bente Lau
  f. 20. marts 1960 

Min egen generation.

I det efterfølgende vil jeg forsøge at sætte navne og oplysninger på min egen generation. 

Børn efter Dagmar og Thor K. Lau

Birthe Lau
 
f. 13. januar 1938
Ole Lau
  f. 02.01.1942, d. 1984
Inge Lau
  f. 16.01.1952
 

Børn efter Dagny og Karl Å. Lau
Frede Lau
  f. 1935, d. 1936
Tage Lau
  f. 3. april 1937
Torben Lau
  f. 5. april 1939 
Børn efter Maja P. og Hans M. Lau.

Mogens Lau
  f. 26. januar 1942                            
Birgit Lau
  f. 16. juli 1943                                       
Niels-Chr. Lau
  f. 1. februar 1947            
 
  Birthe Lau.

Birthe Lau
f. 13.01.38

Ole Lau

Ole Lau
  f. 1942, d. 1984
  gift med
Anette .....
  Børn:
Mette Lau
  f. 08.07.70
Louise Lau
  f.

Inge Lau.

Inge Lau
  f. 16.01.52Oplysninger savnes.

Frede Lau.

Billedet forestiller Frede, Tage og Torbens fødehjem i Nylars.

Frede Lau
  f. 1935, d. 1936 

Tage Lau.

Tage Lau
  f. 03.04.37
  gift (1.)med
Birthe Møller
  f. 1937
  børn:
Henriette Lau
  f. 04.06.66
Hans H. Lau
  f. 01.10.69
Malene Lau
  f. 21.01.73

  gift (2.) med
Annelise Kindt 
  f.  03.12.43 

Torben Lau.

Torben Lau
 
f. 05.04.39
  gift med
Kirsten Møller
 
f. 12.07.38
  børn:
Michael Lau
 
f. 03.10.62
Flemming Lau
 
f. 13.05.64

Mogens Lau.

Mogens Lau
  f. 26.01.42.
  Gift med
Grethe Andersen
 
f. 20.02.43
  Børn:
Christian Lau
  f. 31.12.66.
Henriette Lau
  f. 25.02.69
 

Birgit Lau

Birgit Lau
  f. 16.07.43
  gift med
Hans Johansen
 
f. 27.06.42, d. 2001
  Børn:
Kim L. Johansen
 
f. 30.11.63.
Bettina Lau
 
f. 12.12.65.

Niels Christian Lau

Niels Chr. Lau
 
f. 01.02.47.
  gift med
Dorthe D. Nielsen
 
f. 09.07.49.
  Børn:
Flemming Lau
 
f. 12.12.65.
Christina Lau
 
f. 27.03.73.
Camilla Lau
 
f. 29.11.80.

Børn efter Helge R. og Grethe Lau, udover ego.

Flemming R. Lau
  f. 6. september 1943
  Gift (1.) med
Alice 
  f.
  Børn:
Anja Lau
  f. 28. april 1966
Katja Lau
  f. 11. februar 1969

  Gift (2.) med
Pernille Østerlin
  f. 25. november 1960 
  Børn:
Malika
  f. 12. april 2006   
  
                                                   

Birthe Marie Bidstrup, datter af Karl A. K. Bidstrup

På foto Eva, Pedro og Birthe.
Birthe Marie Bidstrup
 
f. 13. august 1946 i Herlev
 gift 10. juli 1976 i San Agustin på Mallorca med
Pedro Jesus Sánchez Melero
 f.
Børn:
Eva Maria Sánchez Bidstrup
 f. 19. januar 1978
 gift med

Børn af Eva Maria:
Maria Vidal Sánchez
 f. 19. oktober 2002
Pablo Vidal Sánchez
 f. 3. februar 2009.

Birthe flytter til Spanien i 1970, bliver spansk gift i 1976, og spansk statsborger i 1993. Herefter bliver navnet til Birthe Maria Bidstrup Jensen.
Efter spansk lov bliver Birthe's mors ungpigenavn koblet på som 2. efternavn. 

Min generations børn og børnebørn.

I det efterfølgende vil jeg forsøge at sætte navne og oplysninger på min egen generations børn og børnebørn.
Mine egne børn og børnebørn er beskrevet tidligere.

Mette Lau, datter af Anette og Ole Lau

Mette Lau
  f. 08.07.70.

Louise Lau, datter af Anette og Ole Lau

Louise Lau
 
f.Oplysninger mangler

Henriette Lau, datter af Birthe og Tage Lau

Henriette Lau
  f. 04.06.66

  gift med
Peter Kjeldgård
  f.
  Børn:
Mads Lau-Kjeldgård
  f.
Anne Sophie Lau-Kjeldgård
 
f.

Hans H. Lau, søn af Birthe og Tage Lau

Hans Henrik Lau
  f. 01.10.69
  gift med
Marlene Kramer
  f. 
  Børn:
Mathilde Kramer Lau
  f.
Johanne Kramer Lau
  f.
Kirstine Kramer Lau
 
f.

Malene Lau, datter af Birthe og Tage Lau

Malene Lau
   f. 210173
  gift med
Thomas Schleicher
  
f. 290373
  Børn:
Ida Lau Schleicher, f. 100903
Oliver Lau Schleicher, f. 080706

Michael Lau, søn af Kirsten og Torben Lau

Michael Lau
 
f. 03.10.62.
Gift 1999 med Anne Lise Molly Jensen, f. Madsen
  f. 1961
Skilt 2004
Børn:
  Andreas Thor Lau, f. 1991
  Nanna Marie Lau, f. 1995
ML samboende med Sussi Birkebæk, f. Hansen 1968  

Flemming Lau, søn af Kirsten og Torben Lau

Flemming Lau
  f. 13.05.64.
Gift 7. december 1996 med
  Hanne Everland
  f. 2. august 1964 
Børn:
  Linnea Lau Everland
  f. 28. april 1996
  Asbjørn Lau Everland
  f. 15. februar 1999.

Christian Lau, søn af Grethe og Mogens Lau.

Christian Lau
 
f. 31.12.66.
  gift (1.)med
Damaris Vedel
  f.
  børn:
Mathias Lau
 
f. 20.05.91.

  gift (2.) med
Vibeke Sorth
 
f. 24.05.61.
  
børn:
Magnus Lau Sorth
  f. 27.03.99. 

Henriette Lau, datter af Grethe og Mogens Lau.

Henriette Lau
  f. 25.02.69
  gift med
Johnny R. Stampe
 
f. 13.05.66
  børn:
Simone Lau Stampe
  f. 26.09.92
Laura Lau Stampe
  f. 02.09.96
Markus Lau Stampe
  f. 12.12.01

Kim L. Johansen, søn af Birgit (Lau) og Hans Johansen

Kim L. Johansen
 
f. 30.11.63
  gift med
Gitte Hinz-Berg
 
f. 1964
  børn:
Thomas Hinz-Berg Johansen
  f. 01.01.94

Bettina Lau, datter af Birgit (Lau) og Hans Johansen

Bettina Lau
  f. 12.12.65
  gift med
Mogens Hansen
  f.
  børn:
Michelle Lau Hansen
  f. 03.04.93
Annika Lau Hansen
  f. 27.08.96
Emil Lau Hansen
  f. 21.12.00

Flemming Lau, søn af Dorthe D. og Niels Chr. Lau

Flemming Lau
  f. 12.12.65

Christina Lau, datter af Dorthe D. og Niels Chr. Lau

Christina Lau
  f. 27.03.73
  gift med
Torben V. Hansen
  f. 1971
  børn:
Mona Lau Hansen
  f. 15.08.98
Andreas Lau Hansen
  f. 01.01.00
Tobias Lau Hansen
  f. 24.08.06

Camilla Lau, datter af Dorthe D. og Niels Chr. Lau

Camilla Lau
  f. 29.11.80

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

helle jensen | Svar 29.04.2017 14.02

Hej Nico. Har du en halvbror, der hedder Jesper. Har boet i Båring på Fyn. Min kæreste vil gerne i kontakt med ham hvis det kan lade sig gøre. Hedder Frank.

Sussi Nielsen | Svar 19.06.2015 18.11

Hej Nico, har du ikke en halvbror der hedder Kenni Liller?

Nico liller | Svar 04.05.2015 21.07

Hej Mogens. Mit navn er Nico liller min morfar hed Charlie Axel Lau og min mormor hed herdis Lau. Jeg er søn a inna Lau liller og bjarne liller.

Nico liller 04.05.2015 22.35

Jeg er meget nysgerrig om jeg overhoved har noget famillie. Både min mor og far mormor, morfar ligger begravet grøndalslund kirkegård.

Mogens Lau 04.05.2015 21.51

Jeg er foreløbig kommet en generation længere bagud til styrmand Thomas Christian Lau fra Skælskør, men kun i klade. Opload når jeg ved mere. Mvh Mogens

Mogens Lau 04.05.2015 21.38

Hej Nico. Du skal have tusind tak for din henvendelse her på min side, Jeg må se at få jer placeret, også efter en henvendelse fra Linda Lau v/Niels Olsen. Mvh.

Niels Olsen. | Svar 18.03.2015 15.46

Hej Mogens. Tak for dit svar den Charlie Lau du skriver om, hans far hedder Charlie Axel Christian Lau som er Linda s morfar

Mogens Lau | Svar 18.03.2015 14.14

til orientering har jeg en hjemmeside som kun omhandler "Lau-slægten" og det hedder siden også. Mvh
Mogens.

Niels Olsen | Svar 17.03.2015 05.22

HLej jeg bor sammen med Linda Lau hendes Morfar hedder Charlie Axel Christian Lau. Hvis i kender det navn må i gerne skrive tilbage.

Mogens Lau 18.03.2015 14.01

CL var gift med Herdis, f. 1.8.-25, d. 28.4.2002. Begge er bisat på Grøndalslund Kirkegård (sammen med Bjarne Liller ??). mig: cabdriver@youmail.dk

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 14:02

Hej Nico. Har du en halvbror, der hedder Jesper. Har boet i Båring på Fyn. Min kæreste vil gerne i kontakt med ham hvis det kan lade sig gøre. Hedder Frank.

...
03.10 | 21:50

Hej Carrie.
Jeg mener ikke, at jeg er stødt på navnet før, men vil da se efter, når jeg næste gang arbejder med forskningen.
Skriv gerne mere. Mvh Mogens.

...
02.10 | 16:59

Er billedskærer lau. Christoffersen i familie med jer... Han boede i København ii 1940'erne og arbejdede sammen med snedkerværkstedet Molter og Andersen???

...
16.01 | 13:58

Er glad for du synes om min korte gengivelse af Bornholms historie, og rigtigt min kilde er "Bornholmernes Land, Øen i Øst". Men det er ikke din kilde.
Venligst

...
Du kan lide denne side