Her vil komme noter, skifter, domme m.m. i forbindelse med slægten Lau.
Lauegaard.
Slægten Low-Lov-Loug-Lou-Lau boede i flere generationer på Lauegaard i Aaker sogn. Gården ligger 16 km. fra Rønne, lige syd for det punkt, hvor Limensgade udmunder i Landevejen.
Lauegaarden's jorder grænser nu i nord til landevejen og rækker i syd til havet, mens selve bygningerne ligger omtrent halvvejs mellem vejen og kystlinien.
I 1625 fik gården sit navn, da den blev overtaget af Hans Low. Hans efterslægt, der også stavede deres navn Loug eller Laug, sad nu som ejere af gården i flere generationer. Antagelig har gården før deres tid heddet Tornegaarden, og dette navn beholdt den også fremover, således at den faktisk havde 2 navne over en længere årrække.
Det syntes som om Tornegaard har været det mere officielle navn, mens Lauegaard var den folkelige betegnelse. Efterhånden er Lauegaard-navnet dog slået igennem. (Ifølge den trykte stamtavle om Kofoed-slægten, som overtog gården i 1761.)
Hvem der grundlagde det allerførste bosted på Lauegaardens plads, vides ikke, men det er nok adskillige århundreder før den Hans Pedersen, der er den ældst kendte ejer af gården. Han ejede den i 1598, og i 1612 blev den overtaget af Peder Brand - født ca. 1569.
Lauegaards jorder: 63 ha, heraf eng 8 ha resten ager, i alt 118 tdr. land.
I 1899 ejedes gården af løjtnant, kompagnichef H.C. Kofoed.
Ifølge la Cour "Danske Gaarde" var de 118 tdr. land i 1899 fordelt således: 100 tdr. land ager, 16 tdr. strandmark og 2 tdr. have og gårdsplads. Besætningen var på 33 køer, 13 ungkvæg, 2 tyre, 7 heste, 1 føl samt 18 får og lam. Folkehold: 1 fodermester, 1 forkarl, 2 karle, 3 pige og 1 daglejer.

Kilde: afskrift fra ELs "Slægten Low-Lov- Lou...."


Domme vedrørende Peder Low.
(Peder Low er broder til min 5xtip oldefar).

Justitsprotokol 1671-83 - side 255 og 286 (Bornholms Landsting)
Dom:
Efter som det erfares at Peder Lou sidst forleden Aar 1680 tillige med flere mænd har været befuldmægtiget "at ofver Reise till Kiöbenhafn" i et anliggende at "Underdanigst for Hans Kgl. Maÿestät" at andrage efter "aller Underdanigst ansögning aller naadigst hafde resoveret og har bevilget hands (kongens) Undersaatter at lade forstræcke med Sæde Korn, som efter welædle Herre Hinrich von Stöckens ordre til amptsskriferen ware hiem schicket fra Kiöbenhafn", og han (Peder Lou) da med sig havde haft en fuldmagt under de tre herreders segl, dateret den 15. Martz samme aar. Derfor har Niels Jørgensen i sit indlæg, som han for hiemtinget har forelagt, begæret at ville have "paakiendt", om det var ret gjort af fornævnte Peder Lou, at han hjemtog før bemeldte fuldmagt, og Niels Jørgensen skal som foregiven "ladet udgå til Sogneskriferen" at oplæse et skrift angaaende Peder Lou og at ville "giöre ham Suspect for Herridsmanden, lige som hand icke skulde haffue Reedeligen omgaaet" (NJ vil således mistænkeliggøre PL for herredsmanden for på den måde at ville forhindre Peder Lou i at få, hvad han) "formedelst sin Reise kand hafde fortient", hvilket Niels Jørgensen ej har kunnet benægte eller fragaa, men dog ikke hverken til Hjemting eller Landsting har villet fremlægge. Saa fordi samme fuldmagt er stillet for fire mænd, og der er i den nævnet Jørgen Jørgensen og J..... Hansen, medens de andre ledende mænds navne maa være glemt der udi at være indført.......... af hvad aarsag Peder Lou har taget dem med sig, da han blev hjemsendt på "Wellbaarne Jens von Stöckens ordre", for at omskrive og faa en anden fuldmagt under alle 4 herreders signatur og for dato 15. martz 1680, "hvoraf sig icke kand formene, at Peder Lou skal hafue forset sig eller giort nogen Urette", thi samme fuldmagt kunne ikke vedkomme Niels Jørgensen, efter som han ej "derudi befindes at være Udkaaret til nogen Herredsfuldmægtig, men hafde da allermest sin Aparte fuldmagt af Østerlarsker Sogn, dateret dend 16. january 1680". Så fordi at Peder Lou efter fuldkommen fuldmagt af Østerlarsker har været i København og "giort sin störste og beste flid paa alles Weigne og hidbragt ordre anlangende Hans Kgl. Maÿestats aller naadigste Resolution om Sæde Korn forstræchning", så har de af samme herred at svare lige så mange rejsepenge til Peder Lou, som de andre har fået, hvilke rejsepenge Niels Jørgensen kan have oppebåret af førnævnte Øster Herreds mænd, så han skal "suare" til Peder Lou.
Dersom herredsmanden ikke betaler "udi Mindelighed" til Peder Lou de øvrige rejsepenge, som han kan notere.............. ?? som Niels Jørgensen kan have sognet oplæse om Peder Lous person, da har han pligt til ikke at komme Peder Lou "til nogen præjudit eller offer paa nogen maade", og dersom han (Peder Lou) nogen sinde "Loulig Beviser, at Niels Jørgensen med nogen Blameche Schrift kand hafue angrebet Peder Lou, som kunde wære till Schade for hands Rögte eller Omrörende", da Niels Jørgensen derfor efter loven vil være at søges og tiltales, og da Niels Jørgensen har forårsaget denne proces, derfor "tilfindes hand at betalle til Peder Lou ald hands andvendte bekostning".
Dette til Widnesbiurd............. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sag vedr. Peder Loug m.fl. i Øster Marie Sogn.
Udskrift af Øster Herreds Tingbog 1674-81, side 246 nederst.
Anno 1680.
Domb:
Fangen ved navn Hans Andersen samt hans dattermand Jacob Erichsen og hans søn Anders Hansen blev fremstillet for retten, hvor de vedgik at have stjålet fra Peder Loug i Øster Marie Sogn, kød af 3 får, de 2 efter deres tilståelse at have stjålet fra Peder Loug og det 3. fra Jens Laursen. Ligeledes bekendte sønnen og dattermanden at have stjålet fra Mons Hansen i samme sogn af hans mølle en tønde tørt korn. Desuden bekendte den gamles dattermand Jacob Erichsen, at de havde stjålet fra Rasmus Jacobsen et svin på 2 år gl.
Det blev efter deres bekendelse indført i tingbogen, at de var tilskyndet til dette tyveri af den gamle Hans Andersens hustru.
Sagsvolderne, forbemeldte Peder Lough var mødt og Mons Hansen og Rasmus Jacobsen ligeledes. Desuden "tilfindes bemeldte tiufende", nemlig først den gamle Hans Andersen "at brændes med Tiufmærket udi Panden", og med sin "hustru Margrethe at römme af Kgl. Maÿestäts Land", og de andre, hans dattermand Jacob Erichsen og sønnen Anders Hansen at "straffis paa kroppen i fængsel og Jern paa Bremer Holm i trei Aar, og det efter Chr. d.4. Recees, andet bogstav, 14. capitel, 1. artikel. Til Fangernes Omkostning bör Sagsögeren at betale, efterdi di icke Noget hafer at betale med, og det efter Kgl. forordning". (sagsøgerne er således de bestjålne.)
Ps. Iflg. dommen skal Hans Andersen og hans hustru rømme landet. Hermed menes sikkert kun selve Bornholm, idet bornholmerne på den tid omtalte deres ø som "her paa landet". 


Kilde: Afskrift fra ELs "Slægten Low, Lov, Lou.............  

(Peder Low kaldes i ovennævnte domme både Lou og Lough, MRL) 
 
En dom og Skifteudskrift efter Hans Low (2). m.fl.

Iflg. Justitsprotokol 1671-83 nr. 6 - side 235, anno ?
Bornholms Landsting.
Dom:

Udi denne twistige Sag Imellem Hans Lou og Peder Hansen i Aachier Sogn, anlangende nogen Safuet öy de omtwister, som Hans Lou betwister med Loug faste Widner at have sig af hannem til forhandlet. Saa efterdi ingen efter Landstings stefningens Indhold hafuer mödt udi denne Sag at svare uden Peder Hansen, som wed Löst undskyldning Kiöbet Wille fragaa, da tilfinder bemeldte Hans Lou efter giort Kiöb med Peder Hansen samme öy at beholde og sig saa nöttig giöre, som han best kand, og Byfogedens Domb wed magt Kiendes og Peter Hansen at betale til Hans Lou ald andwende billig omkostning.
Det til Widnesbiurd..........
Omskrevet til nutidssprog:
I den opståede sag mellem Hans Lou og Peder Hansen i Aaker Sogn, vedrørende et savnet øg - ældre hest - , som Hans Lou med lovfaste vidner hævder at have forhandlet sig til, og fordi ingen efter Landstings stævningens indhold er mødt for at udtale sig i denne sag - med undtagelse af Peder Hansen, som ville fragå købet på et løst grundlag - da findes Hans Lou efter det omtalte køb at kunne beholde det omhandlede øg.
Byfogedens dom kendes at stå ved magt, og Peder Hansen må betale til Hans Lou alle sagsomkostninger.
Dette til vidnesbyrd............
(Igen problemer med familienavnet MRL)

Skifte efter sandemand Hans Low (2), 51 år, død den 20.oktober 1692:

Anno 1692 dend 21 og 22 November er efter loulig gjorde tillysning, ouer heele landet, holden registering, og wurdering, sampt skifte, og deeling efter sal. Hans Low, fordun lieutnant udi Synder Herrit, og Sandeman udi Aaekier sogn, som boede, og døde paa dend 34 jord ejendoms gaard beliggende udi forhen Aaekier Sogn, imellem dend sal. mands efter latte hustru Kirstene Hansdaatter, for hende blef til laug verge anordnit i Høje Lieutnant udi Synder Herrit Olluf Nielsen boende i Grødebye udi Aaekier Sogn, paa den eene side, og paa den anden side, deris sammen auflede børn som er 4 sønner, og 4 døtter. Dend eldste søn Hans Hansen Low, paa 15 aar gammel, for hannem verger hans faderbroder
Peder Low i Østermariæ Sogn. Dend anden søn Jens Hansen Low paa 10 aar gammel, for hannem verger Rasmus Køller i Boelsker Sogn. Dend tredie søn Pouel Hansen Low paa ottende aar gammel, for hannem verger Anders Pouelsen i Aaekier Sogn. Dend yngste søn Peder Hansen Low paa 2 aar gammel, for hannem verger Anders Persen Ude i Aaekier Sogn. Dend eldste daatter paa 18 aar gammel, for hende verger Mons Ibsen i Aaekier Sogn. Dend anden daatter Elsebeth Hansdaatter paa 16 aar gammel, for hende verger Peder Andersen i Poulsker Sogn. Dend tredie daatter Kirstine Hansdaatter paa 13 aar gammel, for hende verger Jens Munch i Steensebye i Boelsker Sogn. Dend yngste daatter Ellene Hansdaatter paa 5 aar gammel, for hende verger Jep Ollsen i Østermarie Sogn.
Skifte....forwaltning constituerede Lauritz Hansen Tönsted og Skifteskriveren Henrich Burgman. Paa samme skifte war til wurderingsmænd opmeldt Lars Ibsen og Peder Hansen i forbemeldte Aachier Sogn, der er forfunden og Passerit som her følger:
(
Ovenstående skrevet af efter original notatet. Fordelingen af bohavet
fylder 14 stk. A4 sider. Jeg nævner her kun nogle enkelte poster. MLs komm.)
Heste og Hopper: it brun broget hest for 12 slettedaler (sd), it rød stiernet hest for 8 sd, it brun hest for 10 sd, it sortstiernet føl for 2 sd o.m.m.
Stude, kiöer og ungt queg: it black grimmed koe for 6 sd, it sorthielmed koe for 5 sd 2 mark, it sortgrimed stud 7 sd 2 mk, o.m.m.
Svin: it hvid soe 4 mk, it graa belte galt 2 mk 8 skilling o.m.m.
Gies: 6 gamle med gaaser a 20 skilling.
Schrammel Ware: it jerned vogn med 2 smaa stier for 6 sd, it par runde höe stier med slyngede grannetræ for 2 mk 8 sk, it himmelsengested og skammel for 10 sd, it fÿr bøsse for 2 sd 2 mk, it fÿr carbiner for 6 mk, it par fÿr pistoler for 3 sd.
(Remsen fortsætter med indbo, husgeråd og beklædning. ML)

Noter vedrørende Karen Hansdatter Low:
Skifte - Bornholmske Landsogne Bog 16 1709-1718 Side 203b
            18. maj 1711:
Karen Hansdatter, 25.slg. Aaker
Niels Erichsen
1 søn, 2 døtre.
A. Hans Nielsen, f. 1707 ?
B. Martha Nielsdatter, f. 1703
C. ?? f. 1710 ? (20 uger) Må være Ellen Nielsen, f. 1711
Værge: Far. Tilsynsv: Jens Andersen, Pedersker.
Kilde EL og BA

Noter vedrørende Elisabeth Hansdatter Low:
Uddrag af kirkebogen Aaker sogn - omhandlende
begivenheder i Lisabeths 1. ægteskab:
I Dag, den 13. Sept 1750 blef Jep Olsen i Hullegaarden og hans hustru admonerede (retslig advaret) i Medhjælperens Nærværelse her i Præstegaarden. Hustruen klagede over sin Mands slette opførsel og andre Forhold mod hende og besværede sig høiligt over, at han hængte saa meget over sit Fylderi, som var Aarsag til, at hun intet kunde være for hannem, men maatte saa ofte tage sin Tilflugt til sine Forældre, saasom Manden, naar han var drukken, handlede saa ilde mod hende, bandede, truede og slog hende. Ikke vilde Jep Olsen fragaa og besværede sig over, at hans Hustru ikke alene ofte løb fra Huset til sine Forældre, men endog til sidst hafde taget noget af Huset.
Begge blev alvorligt formanet med Guds ord til at være christelige mod hver andre. Hustrue´n om at reise hjem med sin Mand og omgaas ham vel, og i det øvrige at skikke sig retsindig og taalmodig i sin Nød, Manden at søge Vorherre med Alvorlighed om Nåde til Omvendelse, og saaledes lade sin bekiendte Hovedlast, nemlig idel Fylderi og Drukkenskab aldeles fare, og derfor sky leilighed baade til den og andre Synder og betænke, at hand i sin Drukkenskab tilforn hafde begaaet meget andet ondt baade imod sig self og andre, ligesom hand og, formedelst denne hands i hele Menigheden bekiendte Hovedsynd, til sidst var dømt i Straf ved Sønder Herredsting af 21. Aprilis 1750. Han lovede Bedring, som han og tilforn har gjort, men uden virkning, gav sin Hustru haanden og derpaa med hende gik ud af Præstegaarden.
  sign. Christian Hansen, Jens Jensen, Hans Pedersen.


Skifte Bornholmske Landsogne, Bog 29 1726:
Aar 1726 den 3. juni er efter loulig gjorte tillysning
holden registrering og wurdering samt skift og deling efter Jens Andersens hustru Elsebeth (?) Hansdatter, som boede og døde udi et Udhuus beliggende på Lieutnant Ewert Olsen Sonnes grund i Aaker sogn (må være Østre Ellegård, 67. slg, Åker), og det imellem denne salig quindes efterlevende mand, bemeldte Jens Andersen på hans, og på den anden side med sin hustru aulede børn, som er 3 sønner og 3 døtre, hvoraf den ældste søn er Hans Jensen på 18 år gammel. Den anden søn Anders Jensen, 13 år gl., den tredie og yngste søn Peder Jensen på 6. år gl. Den ældste datter Ellen Jensdatter- i ægteskab med Morten Jensen, boende på Smålyngen i Persker sogn, som mötte. Den anden datter Giertrud Jensdatter, 21 år gl., den yngste datter Karen Jensdatter på 10. år gl. For disse umyndige børn var faderen værge efter loven, og blev til tilsynsværge anordnet moderbroderen Povl Low, boende i foranmeldte Aaker sogn. Hvor på rettens weigne var overværende højædle og welbårne Oberst obercommandant og Amtp hr N. West på hans og egne weigne Kongl. Mayestäts skifteskriver N. Brugman. Såvel som hans fuldmægtige Fridrich Har..... blev til wurderingsmand opmeldt Hans Jensen og Hans Kofoed, begge boende i forbemeldte sogn.
I skiftet er herefter anført en specifikation af samtlige heste, køer og andre dyr samt inventar, redskaber, indbo m.m.
Kilde EL og BA

Noter vedrørende Hans Hansen Low:
Skifte: Anno 1697, den 15. october holdtes efter foregående loulig gjorte tillysning, registrering, wurdering, skifte og liquidation efter afgangne Hans Lous afdøde søn: Hans Hansen Lou, som Peder Lou, faderbroderen i Øster Marie sogn værger for, paa den 34. jord eiendoms gaard, hvor stiffaderen , coporal Christian Hansen og moderen nu bor, imellem dette salig barns moder og søskende, nembl. (nemlig) moderen Kirstine Hansdatter, for hende svarer hendes mand, berørte Christian Hansen, som aufer en broders laad. Item (ligeså) , dette salig barns søskende, som igjen lefuer (overlever), som en broder og 4 søstre, hvoraf den igjenlefende broder er Poul Hansen Lou, nu paa 13. aar gl., for hannem wærger fenrich Anders Poulsen i Aaker sogn, den ældste søster Karen Hansdatter, nu paa 23. arr gl., for hende wærger Peder Andersen i Poulsker sogn, den tredie søster Kirstine Hansdatter, nu paa 18. aar gl., for begge var tilordnet stiffaderen Christian Hansen, den yngste datter (skal være søster) Ellen Hansdatter, nu paa 10. aar gl., for hende wærger Jep Olsen i Øster Marie sogn, hvor efter paa rettes vegne var overværende, efter højædle og velbaarne etatsraad og amptmand hr Hans Boestkes ergangen ordre: velædle viceamptmand Christian Tuxen og hans igien gifuene befaling skifteskriver Henrich Brugner, hvor paa samme skifte var til vurderingsmænd opmeldet Oluff Nielsen og Peder Hansen, hvor de er forefunden, som efter følger: (herefter følger en opremsning af hvad de forskellige arver).
(Flere steder i ovenstående referat er navnet Low stavet Lou !)

Noter vedrørende Christine Lou:
Skifte - Bornholmske Landsogne Bog 29 1724-1729.
Side 285 1727. 29. jan.
Kierstene Hansdatter, 18. Vg. Vestermarie.
Anders Nielsen
Moder, 1 bror og 3 søstre.
A: Kierstene ?, enke efter afg. Christian Hansen, Lauegaard, Aaker.  
    Laugv.: Søn: Poul Hansen Lov.
B: Poul Hansen Lov, Lauegaard, Aaker
C: Karen Hansdatter, død. 1 søn, 1 datter.
   1. Hans Nielsen, f. 1707. Værge: ½ bror, Anders Nielsen, Aaker.
   2. Ellen Nielsdatter, f. 1711. Værge: Mostermand, Anders Nielsen
       i hans sted: ½bror, Erik Nielsen, Vestermarie.
D: Elsebeth Hansdatter, død, var gift med Jens Andersen, Aaker.
    3 søn. 3 døt.
    1: Hans Jensen
    2: Anders Jensen
    3: Niels Jensen
    4: Ellen Jensdatter
    5: Gjertrud Jensdatter
    6: Karen Jensdatter
        Værge: Far
E: Ellen Hansdatter, gift med Jens Pedersen, Limensgade, Aaker.
(Igen forvirring om stavemåde på navne). 

Noter vedrørende Hans Poulsen Lov:
3. augustus 1755:
Public absolveret Karen Sørensdatter, som tjente hos Poul Lov for begangen lejermaal med Corporal Hans Poulsen Lov, medens hun var i tienesten.
18. januaris 1756:
Absolution Corporal Hans Poulsen Lov for sit hidindtil førte forargelige levned og bestandige fylderier offentlig bestraffet af Prædikestolen, da alle andre formaninger forhen intet kunde frugte hos ham.
19. junius 1757:
Public absolveret: Else Mortensdatter, som var fra Pedersker Sogn og boer i sognet medens hun forleden aar tiente som höstepige hos Poul Lov, blev besvangret af sønnen corporal Hans Poulsen Lov, som svarer sig fri.
I juli døbtes i Pedersker Sogn:
Else Mortensdatters uægte drengebarn, kaldet
Hans.

Desværre nævnes faderens navn ikke, men det er jo betegnende, at Else Mortensdatter kalder sin søn Hans.

Mere om Hans Poulsen Lov, nu frem mod afhændelsen af 34.slg. Lauegaard:
Hans Poulsen Lov's 5 søstre var alle gift. 3 af Hans' svogre mistede hjem og gods ved storbranden i Aakirkeby i 1760, og har derfor været nødsaget til at kræve arven efter søstrenes moder udbetalt af Hans. Dette har Hans ikke kunne klare uden at sælge gården, men det er tvivlsomt, om der har været dækning for søstrenes arv. Efter salget har Hans Poulsen Lov jo været nødsaget til at pantsætte alt sit løsøre for et lån på 200 slettedaler, som hans hustrus bror har forstrakt ham med.

Der er fra 17. marts 1758 og frem til 13. marts 1761 foretaget 6 retshandlinger, udpantninger, i Lauegaard. Det vil føre for vidt at nævne alle referater, så her følger kun det næstsidste og sidste, men det er meget betegnende for "nedturen" (MRLs komm.):

"Kiender Jeg underskrefne Hans Poulsen Lov boende på den 34. selfeÿergaard i Aaker Sogn at have laant af min svoger Peder Larsen, værende hos sin fader Lars Ødbersen i Rønne, på alt mit tilhörende lösöregods, i hvad klasse det nævnes kand, der icke er saalt på
auction, hvor af en del huustimmer, ungefähr til 8te stolperum fag i Bindingsværks hus, hvad enten det bliver bygget eller icke. Saa og saa megen sæd som forefindes, og omkring sæden, som mig tilhörer og staar på forhen tilhørende gaard, som nu paa auction bort saalt er, saa og alt qvæget med heste og kiöer, faar, svin og giæs, saa og anden slags gods, som bestaar af jerne töy og kaaber, kar, kister, klæder og seng og sengeklæder, hvilket jeg alt sammen i pant sætter til min forbemeldte svoger Peder Larsen for ovenbemeldte capital, som er 200 slettedaler, som hand mig laant og med forstragt haver, og for samme penge lover jeg aarlig fra dato at betale i renter 4 procento, og naar nogen af os paa begge sider bliver til sinds at opsige disse bemeldte penge skal det ske 1/4 aar forud, og med denne min nu udgifne pandte obligation, skal min svoger Peder Larsen have første prioritet og bliver skadeslös i alle maader, og til bekræftelse haver jeg ikun men pandte obligation egen händig inderskrevet, saa og ombuds 2de mænd, begge af Rønne med mig til vitterlighed at underskrive.
Rønne, den 13. martz 1761.
Hans Lou                   Hans Buus                  Abraham Jensen Lind
Læst og tinglyst inden Sønder Herreds Ting d. 30. junÿ 1761 og af Hans Lov for retten vedstaaed, hvorom tingbogen, folio 514, første side giör forklaring, og udi den dertil forordnede protocol findes indført, hvilket af vedstaaende retsbetienter testeres.
Actum ut Supra
               W. Hansen                   I. Madvig."
Dette er en direkte afskrift fra Elsa Lau's bog "Slægten Low-Lov-Lou".

                          
Uddrag af Svaneke Auctionsprotokol:
Nr. 207 - Side 125-126 1761.
Wilhelm Hansen, Kgl. Maÿestäts Bofogen udi Nexøe og Aaekirkeby, saa og Herredsfoged udi Sønder Herred på Bornholm, tilligemed Jørgen Madvig, Herreds Skriver samme Stæder giö vitterligt, at Aar 1761, Onsdagen d. 4. martz, var paa Rettens og paa Embeds Vegne, saa og efter derom foregaaende giorde lovlige Tillysning efter Hans Poulsen Lov paa 34te gaard Selvejergaard i Aaker Sogn, hans begiæring mødte paa bemeldte 34te gaard, Tjornegaarden (Lauegaard ML) for at holde en offentlig Auction over bemeldte 34te gaard i Aaker Sogn med ald sin Eÿendom og Herlighed, tilligemed Sædet og Adgangen, indtet undtagen i nogen maade, samt videre boskab, som her skal blive specificered, hvilken gaard og gods skal den höist bydende paa efter følgende Conditioner bliver tilslagen.
1. Auctions-Salario afgaar af Kiöbe Summen.
2. Den kiöbende betaler Pengene til 1. mai. Kofod Madsen i Aakirkebye
   inden 6 uger fra Dato at regne. Saafremt de udebliver ..... søgt Retten
   Midler.
3. Ingen uvederheftige eller ubekiente bud antages, med mindre hand
   stiller nöiagtig Caution for bidet.
4. Den kiöbende annoncerer strax hvad lösöre gods, som bliver tiltagen
   og ingen er indtil videre andsvarlig i fald noged mod Forhaabning
   skulle bortkomme.
5. Den kiöbende tiltræder gaarden og dens eiendom nu strax, og
   der efter Jorden og svarer Skatter og Afgifter af gaarden fra Dato.
6. Den nu i Loo lagde Rug Sæd beholder Hans Lov selv, og fra
   gaardens Grund maa han borthöste.
7. Hans Lov beholder sine værelser i Stuehusene til sig selv og sine, 
   samt huuse værelse til sine creaturer i Ladehusene til   
   førstkommende Aars dag, og til den tiid nyder Hand fri Ilder og 
   Bage Brændsel af gaardens Skov.
8. De Eege Plangker, som ligger over .... grd. og over Porten beholder
    Hans Lov selv. Desuden Jord, som efter Fæste brevenes Indhold
   af 10nde oct. 1758 og 30te decbr. 1760 beholder de Fæstende efter 
   efter Fæstebrevenes Indhold, imod at de svarer til den kiöbende
   den fastsatte leie.
10. Den kiöbende betaler Hans Maÿst. ter .... Kiendelsespenge af 
    gaarden samt Selv ..... Auctions Skøde.
Til overværende ved denne Auction, blev andtaget 2de (tvende) Mænd, navnlig Lieutnant Olle Edvardsen Sonne og Hans Olsen, begge af Aaker Sogn, hvor da er posted som følger: Den 34te Selveÿergaard udi Aaker Sogn, beliggende med ald sin Eiendom og Herlighed, tillige med Sæd og Adgangen, alt efter Auctions Conditionernes Indhold, indsat for 1500 sld. for Capitain Absalon Kofoed på 8nde Selveÿergaard i Aaker Sogn, som höistbydende til slagen for 2712 Slettedaler. Endvidere er ved samme auction soldt Hæster, Faar, Avls Redskab og Boskabs Vahre for 62 Sld. Summa Summarum 2774 Slettedaler, og som videre tilførdsel ved denne Auction maa Auctionerede alt saa faa Rettens Ja i denne forretning i foreskrevne maader under vore hænders Underskrift.
Actum ut supra 
                W. Hansen                     I. Madvig
            Som Sælger                   Gaardens Kiöber
                Hans Lov                       A. Kofoed
Som Vidner ved Forretningen
                O. E. Sonne                   Hans Olsen.
Dette er en direkte afskrift af Elsa Lau's "Slægten Low-Lov-Lou-

(Her sluttede så Lau-slægtens ejerskab af 34. slg Lauegård, MLs bem.) 
   
  

Kilde: EL 
Mine kommentarer i kursiv. ML  

Hans Hansen Low
Hans er i 1697 med sin stedfar, Christian Hansen, ude at fiske, men forliser i en storm.
I kirkebogen er noteret: 12 apriilis 1697 er i et gruseligt værlig en andeel fiskere baade med paaværende folk bortkommet, især her af sognet Christian Hansen og hans Stefsøn, unge Hans Low, 18 aar. Man veed ei, om de af nogen skift i havet kand væren bleven reddede.
De blev reddet, men Hans Low dør senere samme år.

Christian Hansen er ikke nogen Lau, men gift med enken efter Hans Low (2). Han var en rigtig "slyngel". Hør bare her:

Anno 1719 dend 10de july er møt paa rettens vegne Høy Edle og Velb. Hr. Brigadier Ober Commendant og Amptmand Hr. Johan Henrich von Bippen ved sin fuldmigtig.... og det paa dend 34 Jord Ejendoms gaard kaldis Lovgaarden beliggende udi Aager Sogn for at hold registering og vurdering efter Christian Hansen som er bortrømt for et mord.... paa s. Peder Ude her paa steden


Kilde: EL 
Hans Mikkelsen Lou's 1. hustru.
Johanne Kirstine Jensdatter.
Den 19. marts 1803 får Johanne Kirstine Jensdatter i Hjulmagergaarden, 74. slg. en datter uden for ægteskab, kaldet Stine Margrethe. Hans Jørgen Ipsens hustru på Klixgaarden (?) bar hende. Faddere: Ane Marie Sonne, Ole Sonne, Hans Munk og Ole Mogensen. Moderens fader Jens Jensen Low angav barnefaderen at være en "saÿlingskarl, som kom raÿsende dertil, lovede at komme igen, men kom ikke". Dette er uden tvivl en såkaldt "løgnefader". Blev brugt i tilfælde, hvor faderen eventuelt var en kendt eller anset mand. Stine Margrethe døde 27. marts 1803 ?? på Hjulmagergaarden.
Valborg Kirstine Jensdatter.
Johanne Kirstine Jensdatter's søster
Valborg Kirstine Jensdatter er i samme situation. Også hun får en datter uden for ægteskab:
Stine Marie. Døbt i Aaker sogn 23. januar 1804. Anders Jørgensens hustru bar. Faddere. Annike Andersdatter, Hans Jørgen Ipsen, Peer Marker og Esper Hald. Ved Esper Hald blev skriftligt anmeldt: "Faderen til Barnet var en Saÿlingskarl, som er bortrejst. Hans navn ved hun ikke". Igen en "løgnefader".
Ved begge de to Stiner's dåb er benyttet faddere, som ellers ikke har været set i familien. At Hans Jørgen Ipsen er blandt fadderne til begge børnene, kan man naturligvis ikke udlede noget af.
 

Kilde EL.
Peder Hansen Low, skifte.
Martius d. 12. 1693 død i Aaker sogn: Hans Lows lille søn Peder, 2 aar gammel.
Ifølge skifteprotokol 1690 - 1694 nr. 5 - side 262:

Anno 1694, dend 17. january er holden Liqvidation efter salig Hans Lows liden Søn, ved navn Peder Hansen Low, som døde hos sin Moder. Imellem dette salig Barns Moder Kirstine Hansdatter, som bebor den 34. Jord eiendoms gaard i Aakier Sogn, og det salig Barns Sødskende, som er 3 brödre og 4 söstre, dend ældste Broder, Hans Hansen Lou paa 16 aar gammel, for hannem wærger hans fader broder Peder Lou i Øster Marie Sogn, den anden Broder Jens Hansen Lou paa 11 aar gammel, for hannem wærger Rasmus Köller i Boelscher Sogn, dend tredie Broder Poul Hansen Lou paa 9 aar gammel, for hannem wærger Anders Poulsen i Aakier Sogn, dend ældste Søster Karen Hansdatter paa 19 aar gammel, for hende wærger Mons Ipsen i Aakier Sogn, den anden Søster Elsebeth (Elisabeth) Hansdatter paa 17 aar gammel, for hende wærger Peder Andersen i Poulscher Sogn, dend tredie Søster Kirsten Hansdatter paa 14 aar gammel, for hende wærger Jens Much i Stenseby i Boelscher Sogn, dend yngste Søster paa 6te aar gammel Ellen Hansdatter, for hende wærger Jep Ollsen i Øster Marie Sogn, hvor paa Rettens Weigne wae oferværende berörte Lars Hansen Tønsted og Skifteskrivere Heinrich Brugman, der er først Extraheret...........dette salig barn efter sin salig fader i arf tilkom, som er efter Skiftebrefuet, dateret den 22. november 1692, nemlig ........
(her følger så 2 siders opremsning af arvefordelingen, MRL)
Enken (moderen!) svarer börnene til sin anpart, som foreskrefued staar, og tilfalder börnene og gaard saa længe hun er ugift, og dend for dette barn tilstilte wærge Anders Poulsen for sit wærgemaal efter salig Hans Lous Skiftebrefs formelding nu sig være tilganged og passeret, som foreskrefed staar, testerer: L.H. Tønsted, H. Brugman, Olluf Nielsen.
 
(Her igen er forvirring af stavemåden af efternavnet Low, Lou osv MRL)


Kilde: EL
Dokument vedrørende Gregers Didrichsen efter branden i Aakirkeby 1760.

Efter storbranden i Aakirkeby 10. maj 1760 indsendte Gregers Didrichsen følgende ansøgning til amtmanden:
"Da jeg undertegnede ved den ulykkelige Ildebrand, som sidstleden den 10. mai lagde den største Deel af Aae Kirkeby i Aske, mistede ikke allene 4 længer, hvoraf end ikke et löshalt blev reddet, men endog det meste og bedste af vort Gods, hvorved jeg og mine er geraadne i yderlig Fattigdom, saa bønfalder jer hermed for Deres Velbaarenhed, ydmygt begiærende, at jeg må undes frihed til at besøge got folk i deres huuse her på Landet om nogen hiælp i denne for mig elles uløchelige Skade.
I Forventning om gunstig Bønhøring.
Aae Kirkeby, den 22. mai 1760
Gregers Didrichsen".
Sognepræsten har påtegnet ansøgningen med denne anbefaling:
"At Gregers Didrichsen har lidt ved en stor Ildebrand saadan Skade paa Gods og Midler, som der erindres om i Memorialen, er meget vel bekiendt. Det skal være mig en Fornöyelse at denne gode Mand, som altid har opført sig vel i Menigheden og har haft Folkets Yndest, maate se sig noget oprettet ved gustig resolution af Øvrigheden her paa Landet og paafælgende Kierligheds Udvisning af Christelige Gemytter ad sin ...... og Umbegang, da hans ..... og kummerlige Omstændighed i Støchen kunne blive lettede,
Aae Kirke Præstegaard, den 22. mai 1760
L. Hjorth."
"Paategnet som sædvanlig. I. C. Urne". (Af Bornholm Amts kopi-protokol over indkomne sager 1757-60 fol. 221).
"Der blev sat Bækkener op ved Kirkerne i Sjællands Stift for at hjælpe "afbrændte" Borgere. Gregers Didrichsen havde en Brandskade paa 533 Rigsdaler, og fik en Erstatning paa 88 Rdl. af Bækkenpengene."
(Meddelt af G. Dam, der havde en fotokopi af Amtmandens Regnskab vedrørende dette, dateret 13-05-1763).
Om denne brand fortæller et øjenvidne at "han i sine Drengeaar var gaaet op i Højlyngen sammen med nogle andre Drenge for at sætte får paa græs. Da de mod Aften skulde vandre hjemefter, saa de stærk Røg stige op over Bakkekammen mod Syd, og da de kom paa Højden af denne, blev de som lamslaaede af Skræk. Thi Aaekirkebye stod i lys Lue for deres Øjne". (Ph. R. Dam: Folkeliv og Instiftelser paa Bornholm s. 134).
Det lykkedes vist nok aldrig familien at komme på fode igen efter dette store tab. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 14:02

Hej Nico. Har du en halvbror, der hedder Jesper. Har boet i Båring på Fyn. Min kæreste vil gerne i kontakt med ham hvis det kan lade sig gøre. Hedder Frank.

...
03.10 | 21:50

Hej Carrie.
Jeg mener ikke, at jeg er stødt på navnet før, men vil da se efter, når jeg næste gang arbejder med forskningen.
Skriv gerne mere. Mvh Mogens.

...
02.10 | 16:59

Er billedskærer lau. Christoffersen i familie med jer... Han boede i København ii 1940'erne og arbejdede sammen med snedkerværkstedet Molter og Andersen???

...
16.01 | 13:58

Er glad for du synes om min korte gengivelse af Bornholms historie, og rigtigt min kilde er "Bornholmernes Land, Øen i Øst". Men det er ikke din kilde.
Venligst

...
Du kan lide denne side